Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij een ongeval, ziekte, overlijden, beschadiging of diefstal. De kortlopende reisverzekering loopt vanaf de begindatum van je reis tot en met de laatste dag van je reis.

Wat is verzekerd?

Je bent standaard verzekerd voor: Hulpverlening van de ANWB Alarmcentrale en onvoorziene uitgaven, calamiteit en aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde vakantieverblijf tot maximaal € 1.100,-. Je kunt zelf ook kiezen voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Bij een ongeluk, ziekte of overlijden verleent de ANWB Alarmcentrale hulp. Zij regelt en verzorgt noodzakelijke medische begeleiding tijdens de terugreis en geeft advies. Een calamiteit is een abnormale schadegebeurtenis veroorzaakt door bijvoorbeeld een ernstig vliegtuigongeval, molest zoals (burger)oorlog, opstand, oproer of terrorisme.

Keuze: medisch

Wij vergoeden de kosten van: (tand)artsenbezoek, door (tand)arts voorgeschreven behandelingen, onderzoeken en medicijnen, röntgenfoto’s, ziekenhuisopname en operatie. Wij adviseren je altijd eerst met de ANWB Alarmcentrale te overleggen.

Extra informatie

De dekking Medische kosten is een aanvullende dekking op je ziektekostenverzekering. Je zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het wettelijke eigen risico van je zorgverzekering. Het door jou gekozen vrijwillig eigen risico op je zorgverzekering vergoeden wij niet.

Keuze: bagage

Bij de variant Compact is het verzekerd bedrag per schadegebeurtenis max. € 2.000,- met een standaard eigen risico van € 100,-. Deze kun je verlagen tot € 50,-. Bij de variant Compleet is dit bedrag max. € 4.100,- en je hebt geen eigen risico. Je kunt wel kiezen voor een eigen risico van € 50,-.

Keuze: bijzondere sporten

Je bent verzekerd voor het beoefenen van wintersport en bijzondere sporten. Wij vergoeden o.a. de onvoorziene uitgaven, kosten voor skilessen en skipas voor de dagen dat je door ziekte, ongeval of aandoening er geen gebruik van kan maken.

Extra informatie

Ook vergoeden wij beschadigde, verloren, gestolen uitrusting en de huur van de vervangende uitrusting. Let op, je bent alleen verzekerd voor de medische kosten als je de aanvullende dekking medische kosten hebt afgesloten.

Keuze: pech op reis

Bij pech of van buitenkomende schadegebeurtenis tijdens de reis met je auto, motor, camper, caravan of vouwwagen krijg je hulp van de ANWB Alarmcentrale.

Extra informatie

Je krijgt hulp als je motorvoertuig en/of aanhanger niet binnen twee werkdagen gerepareerd kan worden. Tevens worden loonkosten vergoed bij hulp langs de weg. En de noodzakelijke kosten van transport en berging naar de dichtstbijzijnde garage.

Keuze: ongevallen

Als jij of de meeverzekerde personen als gevolg van een ongeval tijdens de reis komen te overlijden of blijvend invalide worden, dan keren wij een bedrag uit. Bij overlijden keren wij een vast bedrag uit. Bij blijvend invaliditeit keren wij uit op basis van een percentage van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Het percentage bij blijvende invaliditeit wordt vastgesteld door een medisch adviseur.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de kosten voor het annuleren van je reis. Moet je tijdens je reis terug naar huis? Dan vergoeden wij de reisdagen waarvan jij en je reisgenoten geen gebruik meer van konden maken.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd voor het annuleren van een bezoek aan een concert of theatervoorstelling. Een overzicht van de dekkingen van de annuleringsverzekering vind je op de verzekeringskaart die bij de Kortlopende Annuleringsverzekering staat.

Keuze: keuze vervangend vervoer en verblijf

Je hebt recht op een vergoeding als het motorvoertuig, fiets, caravan, vouwwagen of tent niet meer gebruikt kan worden door een onvoorzien van buitenkomende schadegebeurtenis in de periode vanaf 30 dagen voor de start eis tot het einde van de reis. En bij een mechanische storing in de periode vanaf twee dagen voor de start en de reis tot het einde van de reis.

Extra informatie

De kosten voor het huren van een vervangend motorvoertuig en/of vervangend verblijf worden voor maximaal 30 dagen vergoed.

Keuze: Reisrechtsbijstand

Je bent verzekerd voor gebeurtenissen tijdens de reis. Verzekerd is: verhaalsrechtsbijstand (verhalen van schade door een ander aan jou of jouw spullen),  contractrechtsbijstand (geschillen mbt contracten ivm  met de reis), strafrechtsbijstand (strafzaak tegen jou aangespannen) en een waarborgsom (maximaal € 12.500,-).

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade ontstaan of verergerd door: - Opzet, roekeloos gedrag of grove schuld. - (Poging tot) fraude. - Molest, zoals een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. - Atoomkern-reacties, aardbeving of vulkanische uitbarsting.

Extra informatie

Bij schade als: - Je onder invloed van alcohol, medicijnen, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen verkeerde. - Het samenhangt met een misdrijf dat je pleegde.

Er gelden voorwaarden. We verwachten bijvoorbeeld dat je je spullen goed opbergt.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kijk goed naar de verschillen tussen de varianten Compact en Compleet.

Eigen risico

€ 50,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Bij de variant Compact ben je verzekerd in Europa (inclusief Rusland tot de Oeral en Kaukasus, IJsland, Madeira, Azoren, Canarische Eilanden en niet-Europese landen of delen van landen aan de Middellandse Zee). Kies je voor de variant Compleet dan kun je kiezen tussen Europa- of Werelddekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (let goed op je spullen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over. Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. En eindigt op de laatste dag die vermeld staat op het polisblad. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van je vakantie.