Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Hiermee zijn de spullen in je huis en in de bijgebouwen bij je huis verzekerd. Het gaat om schade door onder andere: brand, inbraak, regen, hagel, sneeuw, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in het huis en de bijgebouwen die horen tot de particuliere huishouding en eigendom zijn van jou. Onder inboedel in het huis en bijgebouwen verstaan wij niet: motorrijtuigen (anders dan bromfietsen en snorfietsen), caravans, aanhangwagens en vaartuigen, dieren en smartphones en tablets.

Verzekerd bedrag

Wanneer een schade aan je spullen onder de dekking van deze verzekering valt garanderen wij dat je verzekerd bent tot maximaal € 125.000,-.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de beoordeling van onze expert? Dan kun je zelf ook een expert inschakelen. Wij betalen hiervan de kosten, als deze redelijk zijn. De kosten van de samen benoemde derde expert (arbiter) worden door ons betaald.

Sieraden

Kostbaarheden zijn per rubriek verzekerd tot maximaal € 7.500,-. Onder kostbaarheden verstaan we de rubrieken: lijfsieraden, kunstvoorwerpen, antiek en verzamelingen.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele, audioapparatuur en computerapparatuur zijn verzekerd. Hiervoor geldt geen maximum verzekerd bedrag.

Spullen buiten huis

Spullen rondom je huis zijn beperkt verzekerd. Tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenmast en wasgoed zijn niet verzekerd voor schade door storm en neerslag. Overige spullen op een balkon, op de galerij, in je tuin en onder afdaken zijn niet verzekerd voor schade door storm, neerslag, inbraak, diefstal of poging daartoe en vandalisme.

Vallen en stoten

Schade die je zelf veroorzaakt aan je spullen, is meestal verzekerd. Bijvoorbeeld als een kastje omvalt en deze beschadigt. Of als een vaas stuk is, doordat je die per ongeluk van tafel stoot.

Keuze: Inboedel Buitenshuis

Met de aanvullende dekking Buitenshuis zijn je spullen buiten je huis onder andere verzekerd in geval van verlies, vermissing en diefstal. Met deze dekking is vermissing of schade aan smartphones, tablets, digitale sporthorloges, smartwatches en smartglasses niet verzekerd. Deze kun je verzekeren met de aanvullende dekking Smartphone en tablet.

Extra informatie

Bij de dekking Smartphone en tablet heb je geen eigen risico als uw schade laat herstellen door een door ons geselecteerde hersteller of wanneer herstel niet mogelijk is, bijvoorbeeld ingeval van diefstal. In andere gevallen geldt een eigen risico van € 50,-.

Keuze: Cyber

Bij een cyberincident ga je eerst naar de CyberHelpdesk. Als er sprake is van een online identiteitsdiefstal of van schade aan data en/of systemen op jouw apparatuur dan kun je daarna ook recht hebben op een vergoeding van maximaal  € 2.000,- per schadegebeurtenis. Wij vergoeden de redelijke en noodzakelijke kosten. Andere vermogensscahde vergoeden wij niet. Zakelijk apparatuur is niet verzekerd.

Extra informatie

De dekking geldt bijvoorbeeld voor de kosten voor het opnieuw vaststellen door een bevoegde instantie van jouw identiteit omdat je anders geen financiële dienst of overheidsdienst kan afgenemen, voor opnemen van vrije dagen tot maximaal € 500,- of voor de kosten van herstelspecialist. De Cyberdekking heeft geen eigen risico.

Keuze: Wat vergoeden wij?

Bij de inboedelverzekering kijken we bij schade of herstel van je spullen mogelijk is. Is herstel mogelijk? Dan vergoeden wij deze herstelkosten. Is herstel niet mogelijk of in geval van diefstal vergoeden wij voor spullen die maximaal 10 jaar oud zijn de nieuwwaarde. Voor spullen van meer dan 10 jaar oud vergoeden wij  de vervangingswaarde.  Nieuwwaarde: Dit zijn spullen van dezelfde soort en kwaliteit die je nu 

Extra informatie

nieuw kunt kopen. Als de spullen niet meer leverbaar zijn gaan we uit van vergelijkbare vervangende spullen. Vervangingswaarde: Dit zijn spullen die je kunt kopen van dezelfde kwaliteit en ouderdom. Zie de afschrijvingslijst:  https://www.anwb.nl/binaries/content/assets/anwb/pdfverzekeringen/overig/ media/anwb-afschrijvingslijst-reisverzekering.pdf

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is onder andere schade door: achterstallig onderhoud, slijtage, overstroming, grondwater, grondverzakking en grondverschuiving, vochtdoorlating van muren, insecten, steenmarters.

Smartphones en tablets

Smartphones, tablets, smartwatches, digitale sporthorloges en smartglasses zijn op de inboedelverzekering niet verzekerd. Hiervoor kun je de aanvullende dekking Smartphone en tablet afsluiten. Deze apparatuur is dan in en buiten jouw huis verzekerd.

Buitenshuis

Spullen buiten je huis zijn niet verzekerd onder de inboedelverzekering. Hiervoor kun je de aanvullende dekking Buitenshuis afsluiten.

Cyber

Vergoeding van kosten als er sprake is van online diefstal of als herstel van data en/of systemen nodig is, zijn niet verzekerd onder de inboedelverzekering. Hiervoor kun je de aanvullende Cyberdekking afsluiten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico als je je schade laat herstellen door een door ons geselecteerde hersteller of wanneer herstel niet mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van diefstal. In alle andere gevallen geldt een eigen risico van € 250,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je spullen in je huis en in de bij het huis behorende bijgebouwen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt de premie alleen maandelijks, zonder een toeslag betalen. Deze premie wordt automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.