Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw caravan of vouwwagen. Schade die uw losgekoppelde caravan of vouwwagen veroorzaakt is ook verzekerd.

Extra informatie

De verzekering kunt u uitbreiden met de volgende dekkingen: -Hagel -Inboedel -Accessoires -Voortent/luifel.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

Vergoedingen zijn er onder andere voor slepen, vervangend verblijf, vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte.

Extra informatie

De vergoeding voor een vervangende caravan of vervangend verblijf is maximaal € 1.250.

Diefstal of total loss

Bij een caravan wordt de nieuwwaarde vergoed als deze niet ouder is dan 3 jaar. Is de caravan ouder dan 3 jaar, dan wordt de dagwaarde vergoed. Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat. Afhankelijk van de waarde van de caravan is dat een koppelslot en/of wielklem.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare caravan. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Reparatie

Het standaard eigen risico is € 150. Wordt bij het herstel gebruik gemaakt van de Schadeservice, dan wordt het eigen risico met € 150 verlaagd.

Extra informatie

Wordt er niet tot herstel van de schade overgegaan, dan wordt er een percentage van de schade vergoed dat gebaseerd is op de leeftijd van de caravan.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand en bliksem. In Nederland, Belgie en Luxemburg is er geen dekking voor schade door een hoge waterstand of overstroming.

Keuze: schade door hagel en storm

Stormschade is standaard verzekerd. U kunt er ook voor kiezen om schade door hagel mee te verzekeren

Keuze: inboedel

U kunt uw verzekering met de dekking Inboedel uitbreiden. Uw spullen in de caravan zijn dan verzekerd, zoals servies, beddengoed en kleding. De verzekerde som bedraagt € 5.000. Bij schade zal er bij onvoldoende zorg geen vergoeding worden gegeven.

Extra informatie

Als er 's nachts kostbare zaken in de voortent liggen en deze worden gestolen, dan is er geen dekking.

Keuze: uitrusting

U kunt uw verzekering uitbreiden met de dekking Accessoires. Schade aan bijvoorbeeld een caravanmover, zonnepanelen of een fietsendrager is daarmee verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de caravan of vouwwagen aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. Ontstaat de schade door opzet of is er gereden zonder rijbewijs, dan vergoeden wij de schade niet.

Pechhulp

Er is geen hulp bij pech (defect van) met de caravan.

Extra informatie

Mocht de caravan beschadigd raken of verloren gaan door een verzekerde gebeurtenis, dan is er wel hulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u de voortent of luifel van uw caravan verzekeren? Kiest u dan voor de module voortent/luifel. U bent dan verzekerd tot een bedrag van € 2.500.

Eigen risico

€ 150 per claim bij schade aan uw caravan.

Extra informatie

Meer informatie leest u bij "Reparatie".

Stallen

Uw caravan of vouwwagen dient u met een koppelingsslot of wielklem te beveiligen. Voor de duurdere carvans geldt dat beide gebruikt dienen te worden.

Extra informatie

Laat u uw caravan of vouwwagen achter in een (winter)stalling en kunt u het koppelingslot en/of de wielklem om diefstal te voorkomen niet gebruiken omdat de eigenaar van de stalling het niet toestaat? Dan hoeft u deze maatregelen niet te nemen. U moet wel met de voorschriften van de eigenaar kunnen aantonen dat u dit niet mocht.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland, België en Luxemburg gedurende het gehele jaar. Voor een periode van maximaal 6 maanden aaneengesloten is er dekking in Europa.

Extra informatie

Kijkt u voor de exacte opsomming van de verzekerde landen in de voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Verzekeringen".