Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit als verzekerde door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt mede af van het verzekerde bedrag dat door u gekozen is.

Blijvende invaliditeit

U ontvangt eenmalig een bedrag dat afhankelijk is van de mate van invaliditeit en de hoogte van het verzekerde bedrag. In sommige gevallen kan het langer duren voordat u een uitkering krijgt. Over de periode dat u heeft moeten wachten op de uitkering wordt rente vergoed.

Extra informatie

Zodra er geen verandering meer is (eindtoestand), stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. In plaats van uw erfgenamen kunt u ook iemand anders aanwijzen die het bedrag moet krijgen.

Extra informatie

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het gekozen verzekerde bedrag.

Keuze: uitgebreide dekking

Een aantal bijzondere en risicovolle sporten zoals bergsport, parachutespringen en onderwatersport zijn standaard niet verzekerd. Deze risico's kunt u met de dekking "Bijzondere sporten" wel meeverzekeren. In de polisvoorwaarden staat precies beschreven wat onder bijzondere sporten wordt verstaan.

Extra informatie

Snorkelen en wintersport zoals skiën en snowboarden op geprepareerde pistes zijn standaard wel verzekerd.

Speciaal kenmerk

Deze verzekering kent een wereldwijde dekking, 24 uur per dag en 7 dagen per week

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staat precies beschreven waar u wel en waar u niet voor verzekerd bent.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering stopt aan het eind van het verzekeringsjaar als de verzekerde de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt. De verzekering stopt ook wanneer u niet langer uw woonplaats in Nederland heeft.

Extra informatie

Sluit u de verzekering ook af voor uw kinderen? Let er dan op dat de kinderen zijn meeverzekerd tot een leeftijd van 27 jaar.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Verzekering".