Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u of iemand anders die verzekerd is overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Keuze: uitgebreide dekking

Bijzondere sporten

Een aantal bijzondere en risicovolle sporten zoals bergsport, parachutespringen en onderwatersport zijn standaard niet verzekerd. Deze risico’s kunt u met de dekking Bijzondere sporten wel meeverzekeren.

In de polisvoorwaarden staat precies beschreven wat onder bijzondere sporten wordt verstaan.

Extra informatie

Snorkelen en wintersport zoals skiën en snowboarden op geprepareerde pistes zijn standaard wel verzekerd.

Plastische chirurg

Als u door een ongeval plastische chirurgie nodig heeft, is er dekking voor de kosten hiervan. Dit tot maximaal 10% van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag tot maximaal EUR 5.000,-.

Extra informatie

Voorwaarden is wel dat:

- een behandeling is voorgeschreven en uitgevoerd door een bevoegd arts

- u in Nederland een zorgverzekering heeft afgesloten

- de kosten kunnen niet verhaald worden op een aansprakelijke derde.

Wat is niet verzekerd?

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd wanneer de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Ook vind er geen uitkering plaats als het ongeval is ontstaan doordat u alcohol, drugs of medicijnen heeft gebruikt.

Extra informatie

Als het ongeval is ontstaan door het beoefenen van een risicovolle sport, dan keren wij ook niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering stopt aan het eind van het verzekeringsjaar als de verzekerde de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt. De verzekering stopt ook als wanneer u niet langer in Nederland woont.

Extra informatie

Uw inwonende ongehuwde kinderen of voor studie uitwonende kinderen zijn tot de leeftijd van 27 jaar verzekerd.

Naast privé situaties is er ook dekking op het werk of school.

Extra informatie

Standaard zijn een aantal beroepen niet te verzekeren. Bijvoorbeeld dakdekker, hoogwerker, militair, steigerbouwer, piloot (en cabinepersoneel) en wegenbouw.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt een wereldwijde dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt bij opzegging. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met een jaar verlengd

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Omgeving".