Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Schade aan zaken of personenschade.

Extra informatie

Onder schade aan zaken of personenschade wordt ook verstaan de financiële schade die hiervan het gevolg is.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, comissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Schade wanneer u aansprakelijk bent voor een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten.

Extra informatie

Is op uw polis ook Rubriek IIB meeverzekerd, dan wordt er dekking geboden voor schade die uw werknemers hebben opgelopen tijdens het werk of tijdens het woon-/werkverkeer.

Juridische hulp

De verzekering dekt ook gemaakte kosten van verweer tegen aanspraken van derden, ook al blijken deze ongegrond, met inbegrip van proceskosten indien u tot betaling daarvan wordt veroordeeld.

Extra informatie

De verzekeraar voert de regie bij een aansprakelijkheidsstelling en bepaalt ook of een juridische procedure ingezet wordt als onderdeel hiervan.

 

Inloop

Deze verzekering is gebaseerd op het zgn. “claims made” beginsel. Dit betekent dat een aanspraak tegen verzekerden moet zijn ingesteld tijdens de looptijd van de verzekering. Niet van belang is wanneer de schade is ontstaan.

Extra informatie

Als er op het polisblad een "Inloopdatum" vermeld is, dan is de datum waarop de schade is ontstaan wel van belang.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan uzelf of uw eigen bedrijf.

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade veroorzaakt door of met een (lucht)vaartuig danwel een motorvoertuig waarvoor een wettelijke verzekeringsplicht geldt, valt niet onder de dekking van deze verzekering.

Milieuschade

Milieuschade (voor zowel bodem, lucht als water) die langzaam ontstaat, is niet verzekerd.

Extra informatie

Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste ovetreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering dan is dat niet gedekt. 

Extra informatie

Als u echter tijdens de looptijd van de verzekering omstandigheden bij de verzekeraar heeft gemeld en pas na beeindiging van de verzekering wordt u aansprakelijk gesteld, dan valt dit wel onder de dekking van de verzekering.

Wetenschap van een (mogelijke) schade

Als u bij het aanvragen van de verzekering al weet dat u een aanspraak kan verwachten, dan zijn die aanspraken niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In veel leveringsvoorwaarden staan bepalingen waarmee op voorhand al is geregeld hoe hoog de schadevergoeding zal zijn als een contract niet goed of onvoldoende is uitgevoerd. Dit soort bepalingen worden boete-, schadevergoedings- of garantiebedingen genoemd. Dit soort schadevergoedingen is niet gedekt onder deze verzekering.

Eigen risico

Voor het een eigen risico dat voor uw polis van toepassing is, raadpleegt u uw polis.

Waar ben ik gedekt?

U bent overal in de wereld verzekerd, maar als u zaken aan de USA of Canada levert of daar werkzaamheden uitvoert dan bent u niet verzekerd.

Extra informatie

Behoren de USA en Canada tot uw werkgebied, neemt u dan contact op met Aon om te zien of er een aparte dekking voor te regelen is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekeringpremie is vooraf verschuldigd, betaal uw premie op tijd. Bij het afsluiten van de verzekering wordt overeengekomen op welke wijze de premie betaald of geïncasseerd zal worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kunt u opzeggen door 2 maanden voor het einde van de verzekeringstermijn Aon daarover te informeren.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen van de verzekering doet u door tijdig een brief of een e-mail aan Aon te verzenden.