Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw auto aan anderen toebrengt. Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd.  De dekking wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verplicht wanneer u een auto bezit.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door uw auto verzekerd is:

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto toebrengt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA-verzekering is de verplichte verzekering voor uw auto. 

Extra informatie

Als iemand door uw schuld gewond is geraakt, wordt er maximaal EUR 6.100.000 ,- per gebeurtenis vergoed. Als u schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen dan wordt er per gebeurtenis maximaal EUR 2.500.000,- vergoed.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw auto beschadigd? En kunt u daardoor niet verder rijden? Of is uw auto gestolen? Dan worden de kosten van hulpverlening vergoed.

Hieronder vallen berging, slepen of het vervoer van de auto of de bagage. Of het vervoer van de bestuurder en de passagiers.

Pechhulp

Pechhulp in het binnen- en buitenland is standaard meeverzekerd.

Voor reparatiekosten langs de weg (m.u.v. materiaalkosten) wordt maximaal EUR 100,- per gebeurtenis vergoed.

Keuze: inzittenden plus

Is er schade aan u en uw passagiers na een  verkeersongeval met de verzekerde auto dan wordt maximaal EUR 1.000.000,- vergoed.

Keuze: motorrijtuigenrechtsbijstand

Deze verzekering biedt hulp bij het verhalen van uw schade, die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw auto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u geen geldig rijbewijs heeft of als u niet rijbevoegd bent. U bent ook niet verzekerd wanneer u geen toestemming had om de auto te gebruiken.

Diefstal of total loss

U bent niet verzekerd voor diefstal of total loss. U bent niet verzekerd voor diefstal of total loss. Deze dekking valt onder de Beperkt- en Uitgebreid Cascoverzekering.

Reparatie

U bent niet verzekerd voor reparatie. Deze dekking valt onder de Beperkt- en Uitgebreid Cascoverzekering.

Schade door brand en natuur

U bent niet verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm of aanrijding met een loslopend dier. Deze dekking valt onder de Beperkt- en Uitgebreid Cascoverzekering.

Ruitschade

U bent niet verzekerd voor ruitschade. Deze dekking valt onder de Beperkt- en Uitgebreid Cascoverzekering.

Inbraak

U bent niet verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden. En voor diefstal uit de auto (inbraak). Deze dekking valt onder de Beperkt- en Uitgebreid Cascoverzekering.

Schade aan eigen auto

U bent niet verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Deze dekking valt onder de Uitgebreid Cascoverzekering.

Wedstrijden

U bent niet verzekerd wanneer u deelneemt aan wedstrijden, snelheidsproeven of – ritten.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd wanneer de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

U bent niet verzekerd voor schade wanneer u de auto zakelijk gebruikt. Of tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling of koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er is geen eigen risico.

Aantal keren pechhulp

U krijgt maximaal 7 keer per jaar hulp. Waarvan in uw eigen woonplaats maximaal 5 keer per jaar hulp. Vervangend vervoer krijgt u maximaal 2 keer per jaar. In het buitenland krijgt u maximaal 2 keer per jaar hulp voor transport, stalling en berging van de auto.

Voor uw aanhanger krijgt u maximaal 2 keer per jaar hulp bij pech.

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Beperkt- of Uitgebreid Casco dekking af.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa. Daarnaast zijn er nog enkele niet-Europese landen waar u ook verzekerd bent. Op uw Internationale Motorrijtuigverzekeringsbewijs staat precies aangegeven in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd u zich niet aan deze verplichtingen en schaad u de belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. Zo kan een schade worden afgewezen, uw premie worden aangepast, het eigen risico worden gewijzigd. De verzekering kan zelfs beëindigd worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Wanneer u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Wanneer u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaalt u zelfs een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt bij opzegging.

De verzekering eindigt ook wanneer u niet langer in Nederland woont of wanneer de auto voor meer dan 6 maanden in het buitenland wordt gestald. Of een buitenlands kenteken krijgt.

Verder eindigt de verzekering wanneer er een schade op basis van totaal verlies is vergoed.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt de verzekering bijvoorbeeld opzeggen via “Mijn Omgeving”.