Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door de auto. In sommige gevallen ook aan de auto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan de auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als met de auto schade wordt veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Aanvullende dekkingen zijn een keuze.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. Onder de dekking vallen nog allerlei extra kosten. Zie hiervoor de verzekeringsvoorwaarden.

Extra informatie

Repatriëring betekent vervoer naar huis na een ongeval. Ook een auto kan gerepatrieerd worden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto wordt in plaats van de dagwaarde de schade vergoed volgens de nieuwwaarde-regeling.

Extra informatie

Bij een verdwenen auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was. Voor de nieuwwaarde-regeling moet de auto nog geen 3 jaar oud zijn. In het eerste jaar wordt de nieuwwaarde vergoed. Tot drie jaar bestaat een gunstige afschrijving.

Reparatie

Bij alle schade is er vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Bij een gedekte schadeoorzaak heeft reparatie via een door ons geselecteerd bedrijf voordelen, zoals geen of een verminderd eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kosten bij reparatie via een aangesloten bedrijf. Bij vervanging van de ruit bij een aangesloten bedrijf wordt het eigen risico verminderd.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van de auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.

Pechhulp

De hulp bij pech is ook verzekerd. De kosten van de reparatie vallen niet onder de dekking. Veel andere extra kosten die kunnen ontstaan zijn wel gedekt in de polisvoorwaarden.

Schade bestuurder

De (letsel)schade van de bestuurder van de auto is nooit gedekt op de eigen autoverzekering. Hiervoor is de schadeverzekering voor inzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

Bij Wettelijke Aansprakelijkheid wordt schade van anderen betaald. Dit is bijvoorbeeld niet schade: - aan uw auto; - aan de bestuurder van uw auto; - van de bestuurder van uw auto.

Andere schade aan eigen auto

Andere schade aan de eigen auto, dan eerder genoemd is niet verzekerd.

Extra informatie

Er zijn nog andere bijzondere oorzaken in de polisvoorwaarden genoemd, waarvoor wel dekking is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor verhaal van schade veroorzaakt door anderen kan een rechtsbijstandverzekering worden afgesloten.

Eigen risico

Voor de WA verzekering geldt meestal geen eigen risico. Bij gedekte schade aan de eigen auto geldt een standaard eigen risico van € 135,=.

Extra informatie

Soms kan een hoger eigen risico zijn afgesproken. Bijvoorbeeld om een lagere premie te hebben.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis hoort een Groene Kaart. Daarop staat precies in elke landen de verzekering geldt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering, moeten allle vragen eerlijk worden beantwoord. De schade moet zoveel mogelijk
worden voorkomen en beperkt. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in de gegevens zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kan maandelijks of eenmaal per jaar worden betaald. Bij betaling per jaar krijg wordt korting gegeven. Betalen kan via een automatische incasso. Zelf betalen kan natuurlijk ook.

Beloning bij geen schade

Elk jaar zonder schadeclaim , geeft recht op premiekorting (tot een maximum). Bij een schadeclaim kan de korting (deels) vervallen. Of de premie wordt hoger.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de premie niet op tijd wordt betaald kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks op te zeggen telefonisch, schriftelijk, per mail of via onze website.