Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid voor door derden geleden vermogensschade voortvloeiende uit beroepsfouten. Verzekerd zijn de werkzaamheden die behoren tot de normale uitoefening van het beroep van notaris.

Extra informatie

Let op! De polisvoorwaarden zijn altijd leidend.

Wat is verzekerd?

Vermogensschade van een derde als gevolg van een door u of een van uw medewerkers gemaakte beroepsfout.

Verzekerd bedrag

U bent verzekerd tot een bedrag dat op het polisblad is genoemd.

Wie zijn verzekerd?

Het notariskantoor, de (oud-)notaris (en diens erfgenamen), de toegevoegd notaris, de kandidaat-notarissen en overige medewerkers van het notariskantoor

Vergoedingen

Verzekerd zijn de kosten van juridische bijstand die ter zake van de beroepsaansprakelijkheid en met toestemming van verzekeraars zijn gemaakt

Dekking na defungeren

In het geval dat een notaris defungeert of komt te overlijden dient diens opvolger voor verzekering van het protocol zorg te dragen.

Keuze: Bedrijfsaansprakelijkheid

Deze verzekering vergoedt de door derden geleden zaak- en/of personenschade

Keuze: Inloop

De mogelijkheid bestaat om inloop te verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Op de verzekering zijn diverse uitsluitingen van toepassing. Hieronder treft u een aantal uitsluitingen aan, deze zijn niet limitatief. Voor de overige uitsluitingen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Opzet

Uitgesloten is de schade of aansprakelijkheid voor schade die door verzekeringnemer of de tot schadevergoeding aangesproken verzekerde met opzet of met diens uitdrukkelijk goedvinden is veroorzaakt.

Vermogensdelicten

Schade die voortvloeit uit een vermogensdelict, zoals diefstal, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte is uitgesloten van polisdekking.

Declaratiegeschil

Uitgesloten is schade en de aansprakelijkheid voor schade wegens het geheel of gedeeltelijk derven van het honorarium, het salaris en de onkosten door een verzekerde, indien hij deze ten gevolge van een door hem gemaakte fout niet in rekening kan brengen of de cliƫnt het recht heeft deze van hem terug te vorderen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verzekerd tot het bedrag dat op het polisblad is genoemd tot een maximum van het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag per verzekeringsjaar.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte van dit eigen risico kunt u terugvinden op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De dekking geldt wereldwijd, maar is beperkt tot de werkzaamheden die behoren tot de normale uitoefening van het beroep van een Nederlandse notaris.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet onze vragen eerlijk beantwoorden als u de verzekering aanvraagt. Geef een verandering in uw situatie (of die van uw kantoor) zo spoedig mogelijk aan ons door. In geval van schade (of feiten en omstandigheden die tot een schade kunnen leiden, zoals een klacht) bent u verplicht hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen.

Extra informatie

U moet verder alle medewerking te verlenen aan verzekeraars en waar mogelijk de schade te beperken. Ook dient u zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid en het doen van een betalingstoezegging.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar, per half jaar of per kwartaal betaalt. Bij betaling per half jaar geldt een premietoeslag van 3%, bij een betaling per kwartaal van 5%. U ontvangt van ons een nota, zodat u het bedrag zelf kunt overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering vangt aan op de datum welke op het polisblad staat vermeld. De verzekering eindigt onder andere door opzegging door u of door verzekeraars.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering kan door u worden opgezegd. Dit dient tenminste een maand voor de contractsvervaldatum schriftelijk door u te worden gedaan.