Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt aansprakelijkheid voor door derden geleden vermogensschade voortvloeiende uit beroepsfouten. Verzekerd zijn de werkzaamheden die behoren tot de normale praktijk van een Nederlandse advocaat.

Extra informatie

Let op! De polisvoorwaarden zijn altijd leidend.

Wat is verzekerd?

Vermogensschade als gevolg van een gemaakte beroepsfout.

Verzekerd bedrag

U bent verzekerd tot een bedrag dat op het polisblad is genoemd.

Wie zijn verzekerd?

Het advocatenkantoor en de daaraan verbonden advocaten(-stagiaires), de overige medewerkers en de Stichting Beheer Derdengelden en haar bestuurders.

Vergoedingen

Verzekerd zijn de kosten van juridische bijstand die ter zake van de beroepsaansprakelijkheid en met toestemming van verzekeraars zijn gemaakt.

Keuze: Inloop

De mogelijkheid bestaat om inloop te verzekeren.

Keuze: Uitloop

In de polisvoorwaarden staat de uitloopregeling beschreven.

Keuze: Bedrijfsaansprakelijkheid

Deze verzekering vergoedt door derden geleden zaak- en/of personenschade.

Wat is niet verzekerd?

  • Op de verzekering zijn diverse uitsluitingen van toepassing. Hieronder treft u een aantal uitsluitingen aan, deze zijn niet limitatief. Voor de overige uitsluitingen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

Opzet

Schade die voor een verzekerde het beoogde of zekere gevolg is van zijn handelen of nalaten is uitgesloten van dekking.

Vermogensdelict

Schade en de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit een door een verzekerde gepleegd vermogensdelict zoals onder meer diefstal, afpersing, bedreiging, verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte is uitgesloten.

Declaratiegeschil

Uitgesloten is de schade wegens het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde verrichte werkzaamheden, ongeacht door wie de schade is geleden of de kosten zijn gemaakt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verzekerd tot een bedrag dat op het polisblad is genoemd met een maximum van het op het polisblad genoemde verzekerd bedrag per verzekeringsjaar.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte van dit eigen risico kunt u terugvinden op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De dekking geldt wereldwijd mits het gaat om werkzaamheden die behoren tot de normale praktijk van een Nederlandse advocaat. Voor USA/Canada dekking geldt een aantal aanvullende bepalingen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet onze vragen eerlijk beantwoorden als u de verzekering aanvraagt. Geef een verandering in uw situatie (of die van uw kantoor) zo spoedig mogelijk aan ons door. In geval van schade (of feiten en omstandigheden die tot een schade kunnen leiden, zoals een klacht) bent u verplicht hiervan zo spoedig mogelijk melding te doen.

Extra informatie

U moet verder alle medewerking te verlenen aan verzekeraars en waar mogelijk de schade te beperken. Ook dient u zich te onthouden van een erkenning van aansprakelijkheid of het doen van een betalingstoezegging.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar, per half jaar of per kwartaal betaalt. Bij betaling per half jaar geldt een premietoeslag van 3%, bij een betaling per kwartaal geldt een premietoeslag van 5%. U ontvangt van ons een nota, zodat u het bedrag zelf kunt overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering vangt aan op de datum welke op het polisblad staat vermeld. De verzekering eindigt onder andere door opzegging door u of door verzekeraars.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering kan door u worden opgezegd. Dit dient tenminste twee maanden voor de contractsvervaldatum schriftelijk door u te worden gedaan.