Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiele schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid ontstaan door een handelen of nalaten als een bestuurslid, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon of groep van rechtspersonen.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Aansprakelijkheid door het op een onjuiste uitvoering van werkzaamheden is verzekerd.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad is verzekerd.

Interne en externe aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken door de door u bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid) en er is dekking voor aanspraken door derden (externe aansprakelijkheid).

Onderlinge aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder.

Extra informatie

Uw aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door een collega bestuurder is ook gedekt.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een strafproces, tuchtprocedure of geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een handelen of nalaten vóór de ingangsdatum? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

Er is geen dekking bekende "fouten".

Uitloop

Als iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor een handelen of nalaten vóór beëindiging van de verzekering is dat soms ook gedekt.

Extra informatie

Bij beëindiging van de verzekering geldt het recht om uitloop voor een nader vast te stellen periode te kopen. U moet binnen drie maanden na de einddatum van dit recht gebruik maken.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door persoonlijke bevoordeling of door bewust handelen in strijd met de statuten. Ook schade door bewust handelen in strijd met de belangen van de rechtspersoon of groep van rechtspersonen valt niet onder de dekking.

Opzet fraude vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diesfstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Niet verzekerd.

Amerika

Geen dekking voor Amerikaanse wetgeving inzake pensioenen en geen dekking voor Amerikaanse wetgeving inzake aandelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt geen eigen risico.

Faillisement

De verzekering eindigt tussentijds en automatisch bij faillissement. Van het recht op uitloop moet bij faillissement gebruik gemaakt worden binnen drie maanden na de datum van het faillissement.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd. Voor Amerikaanse aanspraken gelden specifieke uitsluitingen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekeringpremie is vooraf verschuldigd, betaal uw premie op tijd. Bij het afsluiten van de verzekering wordt overeengekomen op welke wijze de premie betaald of geïncasseerd zal worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kunt u opzeggen door 2 maanden voor het einde van de verzekeringstermijn Aon daarover te informeren.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen van de verzekering doet u door tijdig een brief of een e-mail aan Aon te verzenden.