Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de risico's die te maken hebben met het organiseren van uw bruiloft. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om onkosten, annulering en aansprakelijkheid. Er kan gekozen worden uit verschillende modules.

Extra informatie

Ook een huwelijksjubileum kan worden verzekerd.

Wat is verzekerd?

De verzekering kan worden samengesteld vanuit verschillende modules. De module Onkosten is de basis van de verzekering.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag bepaalt u zelf. De hoogte stelt u vast aan de hand van uw te maken kosten en de gekozen modules.

Module Onkosten

U verzekert u voor de kosten die u al heeft gemaakt voor de bruiloft. Maar ook voor kosten die u moet maken als de bruiloft buiten uw wil moet worden onderbroken, uitgesteld of afgelast. Ook als het bruidspaar of belangrijke gasten niet kunnen verschijnen, bent u verzekerd.

Extra informatie

Er is geen leeftijdsgrens. Grootouders van 80 jaar of ouder zijn gewoon meeverzekerd. U hoeft geen namen door te geven aan ons.

Keuze: Slecht weer

Slecht weer op uw trouwdag. U moet er niet aan denken! Wilt u zich verzekeren voor de onkosten door het uitstellen, onderbreken of voortijdig beëindigen van de bruiloft (en het feest) door extreme weersomstandigheden?

Keuze: Ongevallen en aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker als het huwelijksfeest goed aan de gang is. Met deze dekking zijn het bruidspaar en de gasten verzekerd tegen medische kosten en schade aan bezittingen.

Keuze: Annulering huwelijksreis

Als uw huwelijk uitgesteld moet worden dan geldt dat misschien ook voor de huwelijksreis. Uw reis- en annuleringsverzekering dekt deze onkosten niet altijd. Neem hiervoor wel de kosten van uw huwelijksreis mee in het verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een gebeurtenis die reeds bekend was op het moment dat de verzekering wordt afgesloten.

Opzet of roekeloosheid

Is de schade met opzet veroorzaakt of door roekeloosheid dan vergoeden wij de schade niet.

Afhankelijk van verzekerde module

Per verzekerde module kunnen uitsluitingen opgenomen zijn. De module Onkosten is altijd in de verzekering meegenomen. Deze module keert onder andere niet uit  bij financiële problemen van uzelf of een organisator. Ook moeilijkheden met een organisator zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De Aon Bruiloftverzekering is zeven dagen (168 uur) geldig. De begindatum is uw trouwdatum.

Op tijd verzekeren

De verzekering moet minimaal 14 dagen voor uw bruiloft afgesloten moet worden.

Andere verzekeringen

Zijn er andere verzekeringen die dekking bieden voor een schade, dan gaan die voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering heeft een wereldwijde dekking. Ook een bruiloft in het buitenland kan verzekerd worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie dient vooraf betaald te worden, binnen 30 dagen nadat u de nota van ons heeft ontvangen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de op het polisblad vermelde ingangsdatum en eindigt op de op het polisblad vermelde einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het is een aflopende verzekering. Opzeggen is niet nodig. De polis eindigt automatisch op de einddatum van de verzekering.