Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw caravan, hieronder vallen de soorten toercaravan en vouwwagen. Schade die uw losgekoppelde caravan veroorzaakt is ook verzekerd.

Wat is verzekerd?

De verzekering biedt dekking voor schade aan of verlies van de caravan door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Denk hierbij aan schade door een aanrijding, door storm of door brand.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw caravan beschadigd of gestolen? En kunt u daardoor niet verder rijden of de caravan niet meer gebruiken? Dan vergoed deze verzekering het wegslepen, vervangend verblijf of vervoer naar huis.

Extra informatie

De vergoeding voor een vervangende caravan of vervangend verblijf is maximaal EUR 1.250,-.

Diefstal of total loss

Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat. Afhankelijk van de waarde van de caravan is dat een koppelslot of een wielklem.

Extra informatie

Wanneer de caravan gestolen of total loss is,  wordt de nieuwwaarde vergoed als de caravan niet ouder is dan 3 jaar. Is de caravan ouder dan 3 jaar, dan wordt de dagwaarde vergoed.

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe vergelijkbare caravan. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Reparatie

Het standaard eigen risico is EUR 150,-. Wordt bij het herstel gebruik gemaakt van 'de Schadeservice', dan wordt het eigen risico met EUR 150,- verlaagd.

Extra informatie

Wordt er niet tot herstel van de schade overgegaan, dan wordt er een percentage van de schade vergoed dat gebaseerd is op de leeftijd van de caravan.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand en bliksem. In Nederland, Belgie en Luxemburg is er geen dekking voor schade door een hoge waterstand of overstroming.

Keuze: schade door hagel en storm

Stormschade is standaard verzekerd. U kunt er ook voor kiezen om schade door hagel mee te verzekeren.

Keuze: inboedel

Schade aan de spullen in de caravan, zoals servies, beddengoed en kleding zijn verzekerd tot een bedrag van EUR 5.000,-.

Extra informatie

Als er 's nachts kostbare zaken in de voortent liggen en deze worden gestolen, dan is er geen dekking.

Keuze: uitrusting

Met deze uitbreiding van de verzekering is er dekking voor schade aan ‘accessoires’. Denk hierbij aan de caravanmover, zonnepanelen of een fietsdrager. Schade wordt vergoed tot maximaal EUR 5.000,-.

Aansprakelijkheid

De verzekering biedt dekking tot een verzekerd bedrag van EUR 500.000,-. per aanspraak wanneer u aansprakelijk bent voor schade toegebracht aan zaken of personen door de caravan. Mits de caravan niet gekoppeld was aan een motorrijtuig en buiten het verkeerd tot stilstand was gekomen.

Keuze: voortent/luifel

Met deze uitbreiding van de verzekering is er dekking voor schade aan of verlies van de voortent of luifel. Schade wordt vergoed tot maximaal EUR 2.500,-.

Constructie en materiaalfouten

Als de caravan niet ouder is dan 60 maanden zijn de herstelkosten van constructie en materiaalfouten verzekerd. Kijk in de polisvoorwaarden voor de exacte regeling.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u geen geldig rijbewijs heeft of als u niet rijbevoegd bent. En ook niet bij schade door misbruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen. U bent ook niet verzekerd wanneer u geen toestemming had om de caravan te gebruiken. Alle uitsluitingen vind u in de voorwaarden.

Pechhulp

Er is geen hulp bij pech (defect van) met de caravan.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt.

Slijtage of onvoldoende onderhoud

Er is geen dekking wanneer er schade ontstaat door slijtage of onvoldoende onderhoud.

Onvoldoende zorg

Er is geen dekking wanneer er schade ontstaat door onvoldoende zorg. Hiervan is o.a. sprake wanneer u in een storm gaat rijden met de caravan, wanneer u kostbare spullen achterlaat in de caravan zonder toezicht of in niet afgesloten ruimten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt EUR 150,- per gebeurtenis. Wanneer u voor het herstel van de schade gebruik maakt van de Schadeservice geldt er geen eigen risico.

Extra informatie

Meer informatie leest u bij "Reparatie".

Stallen

Uw caravan moet beveiligt worden met een koppelingsslot of een wielklem. Voor de duurdere caravans geldt dat beide gebruikt moeten worden.

Extra informatie

Laat u uw caravan achter in een (winter)stalling en kunt u het koppelingsslot en/of de wielklem om diefstal te voorkomen niet gebruiken omdat de eigenaar van de stalling het niet toestaat? Dan hoeft u deze maatregelen niet te nemen. U moet wel met de voorschriften van de eigenaar kunnen aantonen dat dit niet mocht.

Gekoppelde caravan

Is de caravan gekoppeld aan uw auto? Dan gelden dezelfde voorwaarden als bij een autoverzekering.

Verhuur of vaste bewoning

Er is geen dekking wanneer u de caravan verhuurt of anders gebruikt dan voor recreatieve doeleinden.

Waar ben ik gedekt?

U bent gedurende het hele jaar verzekerd in Nederland, België en Luxemburg. Voor een periode van maximaal 6 aaneengesloten maanden is er dekking in Europa.

Extra informatie

Kijk voor een exacte opsomming van de verzekerde landen in de voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd u zich niet aan deze verplichtingen en schaad u de belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. Zo kan een schade kan worden afgewezen, u premie worden aangepast, het eigen risico worden gewijzigd. De verzekering kan zelfs beëindigd worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Wanneer u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt bij opzegging.

Verder eindigt de verzekering wanneer er een schade op basis van totaal verlies is vergoed.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt de verzekering bijvoorbeeld opzeggen via “Mijn Omgeving”.