Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt uw werknemer door een ongeval te overlijden of raakt deze daardoor blijvend invalide? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemers.

Extra informatie

Met 'werknemers' bedoelen we medewerkers in loondienst. Maar ook ingeleende krachten zoals stagiairs en uitzendkrachten en vrijwilligers kunnen worden verzekerd.

Wat is verzekerd?

U kiest voor verzekering van ongevallen op het werk en tijdens woon-werkverkeer. Of u kiest voor het verzekeren van álle ongevallen van een werknemer (de werknemer is dan 24 uur per dag verzekerd). Ook kiest u zelf het verzekerde bedrag.

Extra informatie

U kiest voor de verzekering van het jaarloon of een vast bedrag per werknemer. Deze keuze bepaalt het verzekerd bedrag per werknemer bij overlijden of invaliditeit.

Blijvende invaliditeit

Zodra er een stabiele toestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast. De uitkering is daarvan afhankelijk. Daarom duurt het soms langer voordat de uitkering wordt betaald. Er wordt dan wel rente over deze periode betaald.

Keuze: overlijden

De erfgenamen van uw werknemer krijgen een bedrag bij overlijden van de werknemer door een ongeval.

Extra dekking voor werknemers

Er is een budget voor medische kosten en dekking voor tandheelkundige kosten. Er is een Persoonlijk Budget voor bijvoorbeeld thuiszorg, gezinshulp, kinderopvang, verbetering aan woning en auto en reiskostenvergoeding. Ook wordt verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen vergoed en uitvaartkosten.

Extra informatie

Heeft uw werknemer, of de nabestaanden van uw werknemer, schade geleden door het ongeval, waarvoor de veroorzaker verantwoordelijk is, dan wordt ook verhaalsbijstand verleend.

Ook vergoedingen voor u als werkgever

Speciaal Reïntegratiebudget voor bijv. opleidingskosten, interventiekosten en kosten voor aanpassing van de werkplek. Wervingskosten in geval van overlijden of gehele blijvende invaliditeit van verzekerde. Daggeldvergoeding ziekenhuisopname verzekerde (maximaal 365 dagen).

Extra uitkeringen

Extra uitkering van 25% bij blijvende invaliditeit tijdens werkzaamheden voor werknemer. Extra uitkering van 25% bij overlijden verzekerde tijdens werkzaamheden en een extra netto-uitkering bij overlijden werknemer bij gebruikmaking van de fiscale regeling voor werkgever.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet uit als het ongeval met opzet is veroorzaakt.

Alcohol en drugs

De verzekering keert niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol of drugs.

Zelfmoordpoging

De verzekering keert niet uit bij zelfmoord of een zelfmoordpoging.

Schade aan vervoermiddelen

Vervoermiddelen die bij het ongeval betrokken zijn, zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor de extra dekking voor werknemers en voor de vergoedingen voor u als werkgever geldt een maximum uitkering per dekking.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname of wijziging van werkzaamheden heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Bezoekers

Bezoekers van uw bedrijf of instelling zijn ook verzekerd. De verzekerde bedragen zijn gemaximeerd op EUR 12.500,- bij overijden en EUR 25.000,- bij blijvende invaliditeit. Deze dekking is niet van toepassing op bedrijven of instellingen die het ontvangen van bezoekers als doel hebben, zoals in de horeca, theater of bioscoop.

Verhaalsbijstand

De verhaalsbijstand is bedoeld voor uw werknemer, of de nabestaanden van uw werknemer. Het gaat hier om het verhalen van schade door een ongeval die door een ander is veroorzaakt.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad of is overleden. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft, het aantal werknemers en de lonen of verzekerde bedragen van de werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verlengingstermijn kunt u de verzekering tussentijds stoppen. Dit kan niet als wij bij een verlenging een nieuw contract afsluiten. Of als wij op uw verzoek een verlenging voor meerdere jaren afspreken.