Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan je elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het ook gaan om de de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen, het klimaatbeheersingssysteem, kopieerapparatuur of een brandmeldinstallatie.

Wat is verzekerd?

Diefstal of plotselinge en onvoorziene schade aan de verzekerde elektronica. Het gaat om schade door anderen of door omstandigheden waar u geen invloed op hebt, zoals vallen, stoten, inductie. En door brand, diefstal of kortsluiting.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot een bepaald maximum van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde object.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten, indien herstel niet mogelijk is de vervangingskosten.

Keuze: extra kosten

Vergoeding voor kosten die u moet maken om te voorkomen dat uw werk stilvalt na schade. Bijvoorbeeld overwerk of huur van vervangende apparatuur. Bijvoorbeeld salariskosten, verblijfskosten of transportkosten.

Keuze: reconstructiekosten

U kunt ervoor kiezen de kosten voor het opnieuw installeren van software en data mee te verzekeren, zoals het terug zetten van een back-up

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

Mobiele apparatuur (laptop, beamer) kunt u meeverzekeren ook bij transport of gebruik elders, tot een bepaald maximum.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest, slijtage of garantiekwesties.

Behoud functionaliteit

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, zoals krassen of verkleuring is niet verzekerd.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Let-optekst: meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Er kan een eigen risico per schadegeval van toepassing zijn.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica die op het polisblad staat, zolang die zaken zich bevinden binnen binnen uw bedrijf of bedrijfsterrein. De dekking voor mobiele elektronica geldt in het op het polisblad genoemde gebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekeringpremie is vooraf verschuldigd, betaal uw premie op tijd. Bij het afsluiten van de verzekering wordt overeengekomen op welke wijze de premie betaald of geïncasseerd zal worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kunt u opzeggen door 2 maanden voor het einde van de verzekeringstermijn Aon daarover te informeren.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen van de verzekering doet u door tijdig een brief of een e-mail aan Aon te verzenden.