Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De CAR-verzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan de in aanbouw of verbouw zijnde gebouwen, wegen, bruggen en installaties. Ook schade door bouwactiviteiten is verzekerd.

Wat is verzekerd?

Materiële beschadigingen gedurende de periode dat het bouwerk in aanbouw is, gerenoveerd wordt of gemonteerd of getest wordt. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen gedekt.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor een polis voor een specifiek bouwproject of voor een "doorlopende" polis waaronder al je werken vallen.

Wie is verzekerd?

Alle partijen op de bouwplaats zijn verzekerden. Naast de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer ook de architect, ingenieur, installateur, dakdekker en schilder. Ook als zij schade aan derden, zoals buren of voorbijgangers veroorzaken kan dit onder de dekking vallen.

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouw- en montageperiode, zoals bouwmaterialen, hulpconstructies, tekeningen en reclameborden op het bouwterrein.

Keuze: aansprakelijkheid

Verzekerd is de wettelijke aansprakelijkheid jegens niet bij de bouw betrokken partijen op en rond het bouwterrein.

Keuze: bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die ontstaat door de bouwwerkzaamheden aan Eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: hulpmateriaal

Verzekerd zijn noodzakelijke hulpmaterialen tegen schade of diefstal: gereedschappen, machines, werktuigen, keten, loodsen, steigers, systeemkisten, damwanden, etc.

Keuze: persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van medewerkers op de bouwplaats.

Keuze: onderhoudstermijn

Nadat het werk is voltooid kunt u de verzekering laten doorlopen gedurende de onderhoudstermijn. U kunt voor deze beperkte dekking kiezen uit verschillende termijnen.

Extra informatie

Ook gedekt zijn opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde werk.

Wat is niet verzekerd?

  • Normale slijtage, normale corrosie etc. Schade door ingebruikname en bedrijfsschade is niet verzekerd.

Bedrijfsschade

Bedrijfsschade en vertraging in de uitvoering valt niet onder de dekking van deze verzekering. Voor het volledige overzicht van de uitsluitingen, raadpleegt u de voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een beperkte dekking tijdens de onderhoudstermijn.

In- en uitloop

Bij aanvang en einde van een "doorlopende" verzekering dient u rekening te houden met de overgang van de nog onderhande zijnde werken.

Eigen risico

Op deze verzekering is een eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is van kracht op de bouwplaats binnen het verzekerde gebied zoals vermeld op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Afhankelijk van het gekozen type CAR verzekering geldt een daarbij behorende wijze van premie betaling. Op uw polis kunt u zien welke wijze van premiebetaling voor u van toepassing is.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Heeft u een omzetpolis, dan zal uw polis verlengd worden tenzij u de polis tijdig opzegt.

Extra informatie

Bij een project-polis of een declaratie-polis eindigt de CAR-verzekering bij oplevering van het werk of na de onderhoudstermijn. Die data staan dan vermeld op de polis.           

Hoe zeg ik mijn contract op?

Een aflopende verzekering kent een einddatum die in de polis staat genoemd. Opzeggen is dan niet nodig. Een doorlopende verzekering dient u tijdig op te zeggen.

Extra informatie

Raadpleeg uw voorwaarden voor de van toepassing zijnde opzegtermijn.