Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent, bijvoorbeeld bij diefstal of ene ongeval. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal 60 dagen aaneengesloten duren.

Extra informatie

Als u langere reizen wilt maken dan 60 dagen, dan kunt u ook kiezen voor een maximale aaneengesloten duur van 180 of 360 dagen.

Wat is verzekerd?

U krijgt altijd hulp van de Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring*. Standaard biedt deze verzekering werelddekking.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

Aanvullend op uw zorgverzekering worden de kosten van artsen, specialisten en ziekenhuizen vergoed. De vergoeding is gemaximeerd afhankelijk van de door u gekozen soort reisverzekering. Overleg altijd eerst met de alarmcentrale.

Extra informatie

Het vrijwillige eigen risico van uw zorgverzekering wordt niet vergoed. Wel het standaard eigen risico. U moet wel de verplichte zorgverzekering in Nederland hebben afgesloten. Heeft u dat niet gedaan? Dan krijgt u geen vergoeding op basis van deze dekking.

Keuze: bagage

Verzekerd bedrag is EUR 3.000,- per persoon met een maximum van EUR 6.000,- per reis. U kunt ook voor hogere verzekerde bedragen kiezen. De vergoeding wordt op de nieuwwaarde gebaseerd. Wel geldt er een afschrijvingspercentage op uw bagage.

Keuze: bijzondere sporten

Met deze uitbreiding bent u voor de dekkingen bagage, geneeskundige en tandheelkundige behandeling en de dekking buitengewone kosten ook verzekerd voor schade, die het gevolg is van het beoefenen van een bijzondere sport. Lees in de voorwaarden welke sporten als bijzonder worden gezien.

Keuze: pech op reis

U bent verzekerd voor vervangend vervoer wanneer uw personenauto, bestelauto, camper, motorfiets of scooter en/of uw aanhanger tijdens de reis uitvalt en niet binnen 2 dagen rijklaar gemaakt kan worden. Check de voorwaarden voor de volledige dekking.

Extra informatie

Ook wordt in bepaalde situaties repatriëring van u, uw reisgenoten en het vervoermiddel geregeld.

Keuze: ongevallen

U bent verzekerd voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

U bent verzekerd voor de kosten van annulering tot maximaal EUR 1.500,- per persoon per reis (maximaal EUR 6.000,- per polis per jaar) of wanneer u gekozen heeft voor de dekking met hogere verzekerde bedragen tot maximaal EUR 3.000,- per persoon per reis (maximaal EUR 12.000,- per polis per reis).

Lees de voorwaarden voor de verzekerde redenen voor annulering.

Extra informatie

Valt één van de onderdelen van een door uzelf samengestelde reis onvoorzien uit? Dan worden de annuleringskosten van de overige niet-gebruikte onderdelen ook vergoed (tot de maximale verzekerde som).

Keuze: buitengewone kosten

U bent verzekerd buitengewone kosten die u als gevolg van een gedekte schade moet maken. Zoals extra telefoonkosten, verblijfskosten, kosten van opsporing, redding of berging.

Keuze: afdekken eigen risico gehuurd motorrijtuig

U bent verzekerd tot maximaal EUR 1.000,- wanneer het eigen risico van een schade aan een door u gehuurd motorrijtuig aan u wordt doorberekend.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking, zoals fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vindt u in de voorwaarden.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Kosten gemaakt zonder toestemming alarmcentrale

U bent niet verzekerd voor hulpverlening of kosten die gemaakt zijn zonder toestemming van de alarmcentrale of kosten gemaakt zonder medische noodzaak.

Deelname aan wedstrijden

U bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens deelname aan wedstrijden of de voorbereiding daarvoor (zoals trainen).

Beroepswerkzaamheden

U bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van of verband houdt met het verrichten van beroepswerkzaamheden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De Alarmcentrale is altijd bereikbaar. Heeft u pech onderweg of is er een medisch probleem, belt u dan met de Alarmcentrale.

Eigen risico

Voor schade aan uw bagage geldt een eigen risico van EUR 50,- per schade.

Voor schade aan het door u gehuurde logiesverblijf geldt een eigen risico van EUR 50,- per schade.

Reisduur

Standaard is een maximale reisduur van 60 dagen verzekerd. Wilt u langer op vakantie? Dan kan in overleg de dekking worden verlengd.

Dekking pech op reis

Voorwaarde voor deze dekking is dat uw vervoervoermiddel niet ouder is dan 15 jaar. Daarnaast moet de uitval van het voertuig niet het gevolg zijn van slecht staat, slecht onderhoud of overbelasting. En de bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijde dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan deze verplichtingen en schaadt u de  belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. Zo kan een schade worden afgewezen, uw premie kan worden aangepast of het eigen risico kan worden veranderd. De verzekering kan zelfs beëindigd worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Wanneer u kiest voor maandelijkse betaling, dan wordt de premie automatisch van uw rekening geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt bij opzegging.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Omgeving".