Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De evenementenverzekering dekt de risico's risico's die zijn verbonden aan het organiseren van een evenement.

Wat is verzekerd?

De evenementenverzekering bestaat uit verschillende rubrieken of modules. U kunt zelf kiezen welk risico u verzekert.

Extra informatie

Premie wordt meestal berekend over het totale budget. Van belang is ook de duur inclusief op en afbouw, alsmede het aantal bezoekers.

Keuze: kosten

Verzekerd zijn de kosten die gemaakt zijn voor een evenement dat door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd. Bijvoorbeeld een dag van nationale rouw waardoor het evenement niet door kan gaan.

Keuze: winst

Aantoonbare winst kunt u apart meeverzekeren tot een bepaald percentage van de kosten.

Keuze: aansprakelijkheid

Veroorzaakt u of uw medewerkers, opdrachtnemers of vrijwilligers schade waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat verzekerd.

Extra informatie

Gevolgschade: U moet eerst bekijken of de schade gedekt is op een andere verzekering. Er bestaat een keuze uit het verzekerd bedrag op premier risque basis met een maximale vergoeding per evenement.

Keuze: materiaal

Schade aan matereriaal, zoals geluidsintstallaties, meubilair, tenten, etc. is verzekerd. Je kunt kiezen uit een dekking voor verschillende schadeoorzaken, zoals bijvoorbeeld brand, diefstal of storm. Ook gehuurd materiaal kan worden verzekerd.

Extra informatie

Premie wordt berekend over het verzekerd bedrag dat geldt als maximale vergoeding.

Keuze: ongevallendekking

U kunt kiezen uit verschillende categorieën zoals: de organisatie, deelnemers, publiek en specifieke personen. U kunt dit verzekeren tot een bepaald bedrag voor overlijden en bij blijvende invaliditeit. De premie is een bedrag per persoon per aantal dagen.

Keuze: slecht weer

U kunt de gevolgen van slecht weer meeverzekeren. Deze dekking moet u een minimaal aantal weken voorafgaand aan het evenement afsluiten.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd zijn financiële en organisatorische problemen, onvoldoende belangstelling en het ontbreken van vergunningen. Ook schade door opzet of grove schuld is niet verzekerd.

Verenigde Staten of Canada

Wordt er een schade geclaimd door iemand vanuit de verenigde Staten of vanuit Canada? Dan is dat niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Let-optekst: meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Deze verzekering heeft een eigen risico per gebeurtenis.

Schade aan terreinen

Schade aan terreinen is uitgesloten of er geldt een verhoogd eigen risico.

Speciale evenementen

Speciale evenementen zoals obstacle runs, colour runs en andere gevaarlijke sporten zijn niet altijd gedekt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor evenementen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld zorgen voor een goed veiligheidsplan, het terrein zo inrichten dat de veiligheid van publiek, personeel en artiesten is gewaarborgd. Schade moet zo snel mogelijk worden gemeld.

Wanneer en hoe betaal ik?

U moet de premie direct na het afsluiten van de verzekering betalen. In ieder geval voordat het evenement plaatsvindt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. In de polis staat ook de einddatum van het evenmenent genoemd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering kan niet worden opgezegd. Het is een verzekering voor een kortlopende termijn.