Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan gebouwen veroorzaakt door in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen zoals brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak of een aanrijding.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan gebouwen veroorzaakt door in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen. De schadevergoeding is gebaseerd op de herbouwwaarde, maar als de herstelkosten lager zijn dan worden de herstelkosten vergoed.

Extra informatie

In bijzondere gevallen vergoeden we de verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er op basis van sloopwaarde wordt vergoed.

Verzekerd bedrag

Uw gebouw is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra kosten na schade

De voorwaarden kennen een vergoeding boven het verzekerde bedrag voor bijvoorbeeld beredding, opruiming of kosten die u op last van de overheid moet maken.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Deze verzekering biedt de mogelijkheid om de funderingen van het gebouw mee te verzekeren, standaard zijn deze niet meeverzekerd.

Huur

De verzekering biedt dekking voor gemiste huur, indien als gevolg van een gedekte materiële schade geen verhuur heeft kunnen plaats vinden. De maximale vergoeding bedraagt 10% van het verzekerd bedrag van het gebouw.

Tuinaanleg

In sommige situaties is schade aan de tuin verzekerd. Raadpleeg de voorwaarden voor de details.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering biedt geen dekking voor schade als gevolg van een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook schade door opzet is niet verzekerd.

Extra informatie

Is er brand of een ontploffing veroorzaakt door overstroming, dan valt die brand- en/of ontploffingsschade wel onder de dekking.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Verontreiniging

Milieuverontreiniging aan bodem en of (grond)water is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. In de polisvoorwaarden kunt u nalezen wanneer er geen dekking is.

Eigen risico

Op de verzekering kan een eigen risico van toepassing zijn. Raadpleeg de polis voor de hoogte van het eigen risico.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als uw gebouw leeg staat, bent u slechts beperkt verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekeringpremie is vooraf verschuldigd, betaal uw premie op tijd. Bij het afsluiten van de verzekering wordt overeengekomen op welke wijze de premie betaald of geïncasseerd zal worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kunt u opzeggen door 2 maanden voor het einde van de verzekeringstermijn Aon daarover te informeren.

Extra informatie

Ook verzekeraars hebben de mogelijkheid om de verzekering 2 maanden voor het einde van de verzekeringstermijn op te zeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen van uw verzekering doet u door tijdig en schriftelijk uw opzegging aan Aon te verzenden.