Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt materiële schade aan bedrijfsmatig gebruikte machines.

Wat is verzekerd?

Diefstal of beschadiging van de verzekerde machines, installaties of apparatuur.

Opruimingskosten

Ook gedekt zijn opruimingskosten tot een bepaald maximum van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde object.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de reparatiekosten tot de dagwaarde van de machine.

Keuze: overwerk herstelkosten

Het is mogelijk dit aanvullend mee te verzekeren.

Gevolgschade

Bedrijfsschade en de kosten van bespoediging van het herstel (overwerk-kosten) is gedekt. Niet verzekerd is de schade aan grondstoffen en/of producten die door de machine verwerkt worden.

Keuze: in- en uitbouwkosten

Het is mogelijk dit aanvullend mee te verzekeren.

Keuze: transportkosten

Aanvullende kosten voor transport en verblijf in verband met een gedekte schade, tot een bepaald maximum.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, molest. Maar ook niet bij slijtage.

Opzet, nalatigheid, onvoldoende onderhoud

Schade door oneigenlijk gebruik, bewuste overbelasting van de machine is niet verzekerd.

Niet goed functioneren

Schade die slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren van de machine zonder een beschadiging van de machine.

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering heeft 2 rubrieken waarbij beide rubrieken een Eigen Risico kennen.

Eigen risico

Voor Rubriek I Verzekerde zaken geldt een Eigen Risico in Euro's en voor Rubriek II Bedrijfsschade geldt een Eigen Risico in dagen. Raadpleeg uw polis voor het bedrag of de periode.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de met name genoemde machines die op het terrein van verzekerde staan, of zoals anders vermeld op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekeringpremie is vooraf verschuldigd, betaal uw premie op tijd. Bij het afsluiten van de verzekering wordt overeengekomen op welke wijze de premie betaald of geïncasseerd zal worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kunt u opzeggen door 2 maanden voor het einde van de verzekeringstermijn Aon daarover te informeren.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen van de verzekering doet u door tijdig een brief of een e-mail aan Aon te verzenden.