Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van de verzekeraar bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers. U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende modules.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of uw beroepspraktijk.

Keuze: privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Extra informatie

Als ondernemer kunt u echter een particuliere dekking voor uzelf toevoegen.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? Dan wordt er incasso bijstand verleend.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Keuze: Handel

De inkoop van handelsgoederen en/of diensten door de onderneming, die bestemd zijn
voor de doorlevering aan afnemers of die verwerkt worden in een te leveren dienst of
goed of de verkoop van handelsgoederen en/of diensten

Keuze: Werkgever

U heeft aanspraak op rechtsbijstand als u betrokken raakt in een geschil in uw hoedanigheid van werkgever en voor zover u in dat geschil getroffen bent in een op geld waardeerbaar belang. Hieronder is eveneens begrepen een geschil over de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Extra informatie

Houdt u er rekening mee dat het dekkingsgebied dat voor deze rubriek geldt als volgt is opgebouwd. Onrechtmatige daad en ingeval van een strafzaak: Europa en de landen rondom de Middellandse Zee. Onroerende zaken: Nederland. Overige gevallen: Nederland, Duitsland, België of Luxemburg.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

Is er geen kans op succes, dan zal er geen bijstand verleend worden.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict overbelastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er geldt een standaard wachttijd van 3 maanden. Betreft de kwestie een zaak aangaande onteigening, dan is 12 maanden van toepassing.

Extra informatie

Er is geen wachttijd van toepassing als de nieuwe verzekering direct aansluit op uw oude verzekering en u daaraan dezelfde rechten kon ontlenen.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die de verzekeraar maakt voor uw juridische hulp. In de voorwaarden kunt u de details daarover nalezen. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 400 gaat.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

In de clausule op uw polis zal aangegeven worden welke maxima in welke situatie van toepassing zijn.

Waar ben ik gedekt?

De polis biedt dekking in Nederland. Echter, voor arbeids-, sociaalverzekeringsrechtelijke of contractuele geschillen is er dekking in de Europese Unie, mits de rechter van één van de daartoe behorende landen bevoegd is en het recht van één van de daartoe behorende landen van toepassing is.

Extra informatie

In enkele zaken biedt deze verzekering wereldwijde dekking. Een opsomming vindt u in de voorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekeringpremie is vooraf verschuldigd, betaal uw premie op tijd. Bij het afsluiten van de verzekering wordt overeengekomen op welke wijze de premie betaald of geïncasseerd zal worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kunt u opzeggen door 2 maanden voor het einde van de verzekeringstermijn Aon daarover te informeren.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen van de verzekering doet u door tijdig een brief of een e-mail aan Aon te verzenden.