Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering bent u samen met uw gezinsleden verzekerd van juridische hulp en het verhalen van schade die door een ander is veroorzaakt.

Extra informatie

Juridische specialisten van DAS leveren de (juridische) hulpverlening.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. De basis bestaat uit Consument, Wonen, Sociale verzekeringen & Pensioen.

Extra informatie

In aanvulling hierop kunt u kiezen uit 4 modules. Verkeer, Arbeid, Fiscaal en Vermogen en Echtscheidingsmediation.

Keuze: verkeer

De module biedt juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer (met of zonder vervoermiddel) heeft opgelopen, bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen, bijvoorbeeld door een medische fout. Dit valt onder de basisdekking.

Extra informatie

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen, bijvoorbeeld door een medische fout. Dit valt onder de basisdekking.

Wonen

Dit valt onder de basisdekking. Juridische hulp bij een conflict over de huur, (ver)koop, (ver)bouw van uw woning of bij conflicten met buren of de overheid over uw woning. Het dient wel een woning te betreffen voor eigen gebruik.

Extra informatie

Ook uw tweede woning of vakantiewoning is in Nederland meeverzekerd.

Keuze: werk en inkomen

De module Arbeid biedt juridische hulp bij conflicten met uw werkgever.

Extra informatie

Een conflict met een uitkeringsinstantie valt onder de basisdekking Consument, Wonen, Sociale verzekeringen en Pensioen. 

Aankopen

Dit valt onder de basisdekking. Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u heeft gekocht, of over een vakantieboeking, of met dienstverleners (energie en telecom).

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis valt onder de basisdekking. Wenst u Juridische hulp bij echtscheiding dan kunt u de module Echtscheidingsmediation verzekeren.

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

Dit is een module waarmee u uw verzekering kunt uitbreiden. Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst of bij een conflict over een tweede huis (dat buiten Nederland maar binnen de Europese Unie of Verenigd Koninkrijk staat) of vermogensbeheer.

Keuze: echtscheidingsmediation

De module Echtscheidingsmediation geeft recht op hulp van een bemiddelaar bij scheiding van huwelijk of geregistreerd partnerschap, voor beide partners. De vergoeding is maximaal EUR 5.000,-.

Extra informatie

Voor Echtscheidingsmediation gelden bijzondere bepalingen. Het huwelijk moet minimaal 3 jaar bestaan hebben en de module minimaal 3 jaar geleden zijn afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent onder andere niet verzekerd voor een conflict dat is ontstaan of dreigt te ontstaan voor de ingangsdatum van de dekking die u heeft gekozen. Of als u het conflict te laat meldt waardoor de behandeling moeilijker is geworden.

Uw bedrijf

Conflicten die te maken hebben met uw bedrijf, kantoor of praktijk zijn niet verzekerd.

Opzet

U krijgt geen juridische hulp als u wordt verweten dat u opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd, als u bewust de wet hebt overtreden of opzettelijk schade hebt toegebracht.

Overheidsregels

Niet verzekerd zijn conflicten die te maken hebben met het bestrijden van verdragen, wetten, regels en besluiten van de overheid die voor iedereen gelden of gaan gelden. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de grondwet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is geen wachttijd van toepassing, maar de schade moet niet voorzienbaar zijn geweest toen u de verzekering afsloot.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die DAS vergoedt, namelijk EUR 60.000,-.

U krijgt geen juridische hulp als de zaak over minder dan EUR 175,- gaat.

Extra informatie

In sommige gevallen geldt een lagere limiet voor de externe kosten. Bijvoorbeeld als u kiest voor een advocaat terwijl dit niet verplicht is, dan is de vergoeding door DAS maximaal EUR 10.000,-. En moet u een eigen risico betalen van EUR 250,-. De details leest u in de polisvoorwaarden.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt dan mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden dan wel speciale voorwaarden.

Extra informatie

Keuze voor een andere rechtshulpverlener gaat altijd in overleg met DAS. In deze situatie moet u rekening houden met een maximale vergoeding en een eigen risico. De details leest u in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Afhankelijk van welke module u kiest , bent u ook verzekerd in Europa of over de gehele wereld. U moet wel in Nederland woonachtig zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van een misdrijf.

Extra informatie

Houdt u zich niet aan deze verplichtingen en schaadt u de belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. Zo kan een schade worden afgewezen, uw premie worden aangepast, het eigen risico worden gewijzigd. De verzekering kan zelfs beëindigd worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt bij opzegging.

De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met een jaar verlengd.

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Omgeving".