Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De SVI-Plus voor motorrijtuigen biedt bij een ongeval dekking voor de schade aan de bestuurder en inzittenden van het verzekerde voertuig.

Extra informatie

De schadeverzekering inzittenden dient ervoor om ongedekte schade van andere verzekeringen op te vangen. De bestuurder is bijvoorbeeld niet verzekerd onder de eigen autoverzekering!

Wat is verzekerd?

De SVI-Plus voor motorrijtuigen biedt bij een ongeval dekking voor de schade aan de bestuurder en inzittenden van het verzekerde voertuig. Deze verzekering zorgt voor volledige schadevergoeding bij een ongeval. Dit is onafhankelijk van aansprakelijkheid. Het is een zogenaamde vangnetdekking.

Extra informatie

De schadeverzekering inzittenden dient ervoor om ongedekte schade van andere verzekeringen op te vangen. De bestuurder is bijvoorbeeld niet verzekerd
onder de eigen autoverzekering!Over de vangnetdekking: De schade die geheel of gedeeltelijk op een andere verzekering betaald wordt, valt niet onder de vangnetdekking.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan is er verzekeringsdekking voor de financiële gevolgen daarvan.

Extra informatie

Tevens zijn begrafeniskosten meeverzekerd tot maximaal EUR 7.500,-.

Uitkering bij invaliditeit

De dekking bij invaliditeit regelt schade door gemiste inkomsten, mits ook een medisch vast te stellen letsel is ontstaan.

Extra informatie

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en nooit meer helemaal geneest.

Schade aan auto

Schade aan de auto is alleen verzekerd bij de collectieve dekking voor werkgevers. Ook dit is een vangnetdekking.

Smartengeld

We vergoeden smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade bijvoorbeeld door pijn en verdriet.

Woon- werkverkeer

In collectieve SVI-Plus zijn ongevallen van medewerkers bij woon- en werkverkeer meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Claims waarin fraude een rol speelt. Of schade veroorzaakt door een bestuurder die de auto niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Ook hele bijzondere risico's zijn uitgesloten. Bijvoorbeeld schade tijdens racen. Of meer personen in de auto dan het aantal zitplaatsen.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Keuze: zijn er dekkingsbeperkingen?

De privé SVI-Plus kan alleen in combinatie met de auto afgesloten worden.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal het bedrag dat is gekozen en dat op het polisblad staat vermeld. Meestal is dit EUR 1.000.000,00.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis hoort een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen de verzekering geldt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering, moeten allle vragen eerlijk worden beantwoord. De schade moet zoveel mogelijk worden voorkomen en beperkt. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in de gegevens zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie kan maandelijks of eenmaal per jaar worden betaald. Bij betaling per jaar krijg wordt korting gegeven. Betalen kan via een automatische incasso. Zelf betalen kan natuurlijk ook.

Extra informatie

Elk jaar zonder schadeclaim geeft recht op premiekorting (tot een maximum). Bij een schadeclaim kan de korting (deels) vervallen. Of de premie wordt hoger.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de premie niet op tijd wordt betaald kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks op te zeggen telefonisch, schriftelijk, per mail of via onze website.