Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel. U kunt kiezen uit dekkingspercentages van 70, 80, 90 en 100%.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren.

Wat is verzekerd?

Voor werkgevers. U meldt alle werknemers aan die bij u op de loonlijst staan, ook werknemers met een tijdelijk contract. Directeuren-grootaandeelhouders zijn niet verzekerd.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

We vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Keuze: verzuimbegeleiding

Wij bieden begeleiding aan bij ziekte van een werknemer. Of u kiest ervoor om deze begeleiding zelf te organiseren. In beide gevallen moet u voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Extra informatie

Wet Verbetering Poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij preventie voor en re-integratie van uw zieke werknemers. En vergoeden een deel van de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: u blijft samen met uw werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie.

Extra informatie

De hoogte van de maximale vergoeding voor preventie- of re-integratiekosten hangt af van de combinatie van gesloten producten binnen Verzuim & WGA.IN CONTROL.

Verhaals- en rechtsbijstandverzekering

Als u een Verzuimverzekering Conventioneel sluit, is een Verhaals- en Rechtsbijstandsverzekering standaard kosteloos inbegrepen.

Extra informatie

Die verzekering helpt bij het verhalen van de kosten van loondoorbetaling en re-integratie als een derde aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is. Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we minder uit. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering moet i een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons door via het Aon Meldportaal. De melding wordt dan ook doorgezet naar de arbodienst.

Extra informatie

U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de gegevens van de arbodienst in het Aon Meldportaal juist zijn opgenomen.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico-periode in werkdagen. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is. In deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke werknemers.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, voor medewerkers die in Nederland wonen en werken.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren. U moet zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan ons en de arbodienst door. Daarnaast dient u de deelnemersregistratie up to date te houden.

Gezondheid

We vragen voor deze verzekering geen medische informatie op van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de SV-jaarlonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

Het SV-jaarloon is het jaarloon voor aftrek van belastingen en pensioenpremies. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is 3 jaar. Na 3 jaar wordt de polis jaarlijks verlengd. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verlengingstermijn kunt u de verzekering tussentijds stoppen. Dit kan niet als wij bij een verlenging een nieuw contract afsluiten. Of als wij op uw verzoek een verlenging voor meerdere jaren afspreken.