Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kan een werknemer door ziekte of een ongeval niet werken? Dan moet de werkgever zijn loon doorbetalen. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of maar een deel. U kunt kiezen uit dekkingspercentages van 70, 80, 90 en 100%.

Extra informatie

Heeft een werknemer recht op een andere uitkering, bijvoorbeeld van het UWV? Dan kan het zijn dat we minder of niet uitkeren.

Wat is verzekerd?

Voor werkgevers. De verzekering geldt voor alle werknemers met een vast of tijdelijk contract.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

We vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Keuze: verzuimbegeleiding

Wij bieden begeleiding aan bij ziekte van een werknemer. Of u kiest ervoor om deze begeleiding zelf te organiseren. In beide gevallen moet je voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Extra informatie

Wet Verbetering Poortwachter: de werkgever en zieke werknemer zorgen er samen voor dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij de preventie voor en re-integratie van uw zieke werknemers. En vergoeden een deel van de noodzakelijke re-integratiekosten. Let op: U blijft samen met uw werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie.

Extra informatie

De hoogte van de maximale vergoeding voor preventie of re-integratiekosten hangt af van de combinatie van gesloten producten binnen Verzuim & WGA.IN CONTROL.

Extra: Verhaals- en rechtsbijstandverzekering

Als u een Verzuimverzekering Stop Loss sluit, is de Verhaals- en Rechtsbijstandverzekering standaard kosteloos inbegrepen.

Extra informatie

Deze verzekering helpt bij het verhalen van de kosten van loondoorbetaling en re-integratie als een derde aansprakelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Wat is niet verzekerd?

  • Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Als de arbeidsongeschiktheid uw schuld is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet u van het UWV langer loon doorbetalen? Dan keren we minder uit. Doet u te weinig aan re-integratie? Dan beïnvloedt dat de uitkering.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Uitgangspunt bij deze verzekering is dat i in staat bent het gemiddelde verzuim binnen uw bedrijf zelf te dragen. Daarom heeft u een eigen risico in geld dat overeenkomt met het bedrag dat u gemiddeld per jaar doorbetaalt aan loon bij ziekte. Zo verzekert u alleen de calamiteiten in het verzuim.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, voor medewerkers die in Nederland wonen en werken.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren. U moet zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Geef ziekmeldingen of betermeldingen zo snel mogelijk aan de arbodienst door.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen wij om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van uw medewerkwers. Bij de start van de verzekering moet u melden welke medewerkers ziek zijn. Deze medewerkers zijn verzekerd vanaf het moment dat ze 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling anders dan per jaar wordt een toeslag op de premie berekend. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

We berekenen de jaarpremie door de bruto SV- jaarlonen bij elkaar op te tellen. Per werknemer geldt een maximum te verzekeren bedrag. Het totaalbedrag vermenigvuldigen we met een premiepercentage.

Extra informatie

Het SV-jaarloon is het brutoloon voor aftrek van belastingen en pensioenpremies. Vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee voor het SV-jaarloon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is 3 jaar. Na 3 jaar wordt de polis jaarlijks verlengd. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verlenging kunt u de verzekering tussentijds stoppen. Dit kan niet als wij bij een verlenging een nieuw contract afsluiten. Of als wij op uw verzoek een verlenging voor meerdere jaren afspreken.