Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkering van uw werknemers te vergoeden. Als u dit doet, dan bent u WGA-eigenrisicodrager. Deze verzekering vergoedt de WGA-uitkering die je moet betalen bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

Extra informatie

WGA staat voor ‘Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten’. Als een werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij recht op een WGA-uitkering van het UWV. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Wat is verzekerd?

Voor werkgevers die zelf de WGA-uitkeringen betalen. U meldt alle werknemers aan waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract.

Extra informatie

Aon heeft voor ziek-/herstelmeldingen een online meldportaal.

Re-integratie

Wij vergoeden kosten voor uw  re-integratie van zieke en arbeidsongeschikte (ex-) werknemers.

Extra informatie

Hoewel wij u bij re-integratie ondersteunen, blijft u er verantwoordelijk voor dat de nodige stappen ondernomen worden. Zo moet u werkplekaanpassingen doorvoeren als dat betekent dat de werknemer eerder of meer aan het werk kan. Of passende arbeid aanbieden, als dat mogelijk is.

Keuze: juridische hulp

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor WGA-uitkeringen op iemand anders: een aansprakelijke derde? Dan vergoeden we deze juridische hulp. En soms ook juridische hulp bij bezwaar en beroep.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een automobilist die een schadevergoeding moet betalen aan een werknemer omdat hij deze heeft aangereden. En de werknemer door deze aanrijding arbeidsongeschikt is geworden.

Speciaal kenmerk

Preventie- en re-integratiebudget: u krijgt kosteloos een (gemaximeerd) budget wat ingezet kan worden voor interventies om verzuim te voorkomen of terugkeer naar werk te bespoedigen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de werknemer al arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering afsloot. Bij fraude. Of als het uw schuld is dat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten, als u toestemming hebt van de Belastingdienst om WGA-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

U kunt zich 2 keer per jaar aan- of afmelden als WGA-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet uwaanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, voor medewerkers die in Nederland wonen en werken.

Extra informatie

Personeel van vestigingen in het buitenland zijn niet meeverzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Onze vragen moet u eerlijk beantwoorden. U geeft ons de informatie die wij nodig hebben. U houdt zich aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Gezondheid

We vragen voor deze verzekering geen medische informatie op van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of uw premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

We tellen de SV-jaarlonen bij elkaar op. Per werknemer geldt een maximumbedrag. De jaarpremie is een percentage over de totale loonsom.

Extra informatie

Het SV-jaarloon is het jaarloon voor aftrek van belastingen en pensioenpremies. Het uniforme loon is het loon waarover u loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De looptijd van de verzekering is 3 jaar. Betaalt u de premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering direct stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verlenging kunt u de verzekering tussentijds stoppen. Dit kan niet als wij bij een verlenging een nieuw contract afsluiten. Of als wij op uw verzoek een verlenging voor meerdere jaren afspreken.