Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan werkmaterieel. Het moet gaan om werkmaterieel zoals een vorkheftruck, graafmachine, tractor, grasmaaier, veegmachine, combine, bulldozer en dergelijke.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan het werkmaterieel verzekerd is. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Uw werkmaterieel is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken. Dekking is er onder andere voor brand, ontploffing, implosie, storm en diefstal. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

Voor de volledige opsomming van de gedekte schade oorzaken raadpleegt u de voorwaarden.

Keuze: casco Standaard

Casco Standaard geeft een ruime dekking voor schade aan het werkmaterieel. Het werkrisico is verzekerd en er is dekking tegen schade die ontstaat door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid.

Extra informatie

De volledige omschrijving van de Casco Standaard dekking leest u na in de voorwaarden.

Keuze: casco Uitgebreid

Is het werkmaterieel niet ouder dan 5 jaar? Dan kunt u kiezen voor een uitgebreidere dekking dan Casco Standaard, namelijk Casco Uitgebreid. Gedurende die eerste 5 jaren is dan ook schade verzekerd die aan het werkmaterieel ontstaat door een eigen gebrek.

Keuze: vervangend werkmaterieel

Is uw werkmaterieel tijdelijk buiten gebruik wegens reparatie, revisie e.d., dan is deze verzekering ook van toepassing op een vervangend object van dezelfde soort als werkmaterieel dat tijdelijk buiten gebruik is.

Extra informatie

Dekking is op basis van dagwaarde en tot maximaal het verzekerd bedrag van het werkmaterieel dat normaal onder de polis verzekerd is.

Keuze: Schade eigen zaken

Aanvullende dekking voor schade veroorzaakt met het werkmaterieel aan uw eigen spullen, zoals uw bedrijfspand of inboedel. Schade wordt vergoed als er geen andere verzekering is die de schade dekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door atoomkernreacties en door chemische, biologische, biochemische of elektromagnetische wapens en molest (b.v. een gewapend conflict).

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door roekeloos gedrag is niet verzekerd.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder is niet standaard verzekerd. Naar keuze kan dit wel worden meeverzekerd op de werkmaterieelverzekering.

Niet gemachtigde bestuurder

De aansprakelijkheid van de bestuurder die het object bestuurt terwijl diegene daarvoor geen toestemming heeft is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade door gebrekkig onderhoud of slijtage van het werkmaterieel is niet gedekt. Ook schade aan luchtbanden is niet gedekt, tenzij door dezelfde oorzaak ook andere verzekerde schade aan het werkmaterieel is ontstaan.

Eigen risico

Bij deze verzekering kunnen verschillende eigen risico's van toepassing zijn. Ook de hoogte van de eigen risico's kunnen onderling verschillen. Raadpleegt u uw polis of de voorwaarden om vast te kunnen stellen welke eigen risico's voor uw verzekering van toepassing zijn.

Afspraken

Voldoet u niet aan bepaalde eisen of afspraken die opgenomen zijn in de polis, dan keren wij soms niet uit of krijgt u een hoger eigen risico. Bij verzekering van schade aan het werkmaterieel zelf moet u aan de gestelde preventie-eisen voldoen.

Extra informatie

Ter voorkoming van diefstal kan bijvoorbeeld een mechanische beveiliging of een SCM goedgekeurd beveiliginssysteem geeist worden. De gestelde eisen zijn afhankelijk van het soort werkmaterieel. Raadpleeg de voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Reguliere dekking is Nederland of Benelux landen. Gekentekend werkmaterieel wordt aan- en afgemeld bij het RDW. Op verzoek wordt er een groene kaart verstrekt. Voor niet gekentekende objecten wordt er op verzoek een verzekeringsbewijs verstrekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld: stal het object op een veilige plek met het alarm ingeschakeld. En gebruik het object alleen waarvoor het bestemd is. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekeringpremie is vooraf verschuldigd, betaal uw premie op tijd. Bij het afsluiten van de verzekering wordt overeengekomen op welke wijze de premie betaald of geïncasseerd zal worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering opzeggen door dit tenminste 1 maand voor de contractsvervaldag schriftelijk te melden aan Aon. Is de verzekering afgesloten met het beding van stilzwijgende verlenging, dan wordt de verzekering stilzwijgend en automatisch verlengd voor een periode als vermeld op de polis.

Extra informatie

De verzekeraar kan ook de verzekering opzeggen, maar dient daarvoor een termijn van 2 maanden in acht te nemen.