Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen zoals brand, neerslag, storm, overstroming, lekkage of inbraak. Met deze verzekering bent u standaard Allrisk verzekerd.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade. Als het woonhuis bijgebouwen heeft zoals een schuur of een garage, dan zijn deze ook verzekerd.

Extra informatie

Een losstaande garage op een ander adres kan worden meeverzekerd. Wel moet de garage binnen een straal van 300 meter van het woonhuis staan. De vergoeding is maximaal EUR 25.000, - per gebeurtenis.

Verzekerd bedrag

Deze verzekering kent geen verzekerd bedrag en bovendien een garantie tegen onderverzekering. Voor schadevergoeding is de herbouwwaarde het uitgangspunt.

Extra informatie

Als er niet tot herbouw wordt overgegaan is het uitgangspunt voor schadevergoeding de verkoopwaarde voor schade, met als maximum de herbouwwaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? U kunt ook zelf een expert inschakelen. Neemt u vooraf contact met ons op over de vergoeding van deze kosten.

Glas

Glas is standaard meeverzekerd tegen breuk.

Extra informatie

Onder glas zijn ook zonnepanelen meeverzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin is standaard meeverzekerd. We vergoeden schade aan uw tuin tot maximaal EUR 25.000,-.

Extra informatie

Schade door het weer is niet verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Tijdens aan- en/of verbouw of wanneer de woning langer dan 2 maanden niet meer wordt bewoond, is er dekking voor schade door brand, ontploffing, storm en schade door luchtverkeer. Als het huis niet meer wordt bewoond, moet u dit zo snel mogelijk laten weten.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd.

Noodvoorziening

Kosten voor noodvoorziening zijn verzekerd tot EUR 25.000,-.

Opruimingskosten

De kosten die u maakt om uw woning op te ruimen als er schade is ontstaan.

Extra informatie

Onder opruiming verstaan we afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen.

Overstroming

U bent verzekerd voor schade door water dat onvoorzien het woonhuis is binnengedrongen als gevolg van overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die onder andere is ontstaan door opzet, slijtage, te weinig onderhoud, constructiefouten, aardbeving en overstroming van primaire waterkering is niet verzekerd.

Dieren

Schade door dieren die worden toegelaten of gehouden is niet verzekerd.

Herstel- en/of verbouwwerkzaamheden

Schade door herstel- en/of verbouwwerkzaamheden is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risico van EUR 150,- per gebeurtenis.

Voor storm- en waterschade geldt een eigen risico van EUR 250,- per gebeurtenis.

Als u gebruikt maakt van de herstelservice heeft u geen eigen risico.

Waterschade

Waterschade is niet altijd gedekt. Denk aan regen die door een openstaand raam naar binnen is gekomen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van een misdrijf. Geef veranderingen van uw gegevens of in het gebruik van de woning zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met een jaar verlengd. U bent verzekerd tot en met de dag waarop de verzekering stopt.

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt de verzekering opzeggen via "Mijn Omgeving".