Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 40.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Extra informatie

ARAG heeft meer dan 500 juristen en advocaten in dienst. Daardoor hebben we op elk rechtsgebied een ervaren specialist. Zo heeft u altijd een uitstekende specialist voor uw conflict. De juridisch specialist blijft van het begin tot het einde betrokken bij uw conflict.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers. U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende modules.

Keuze: bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw bedrijf of beroepspraktijk. Hieronder vallen geen geschillen met afnemers en inkopers (zie daarvoor keuze inkoop en keuze verkoop).

Extra informatie

NB bij ARAG is incasso onderdeel van keuze bedrijfsvoering of beroepspraktijk.

Keuze: incasso

Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? En daar is geen juridische reden voor. Dan nemen wij het incassotraject van u over.

Extra informatie

Is er wel een juridische reden? Dan is dat gedekt onder keuze verkoop.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Keuze: inkoop

Onderdeel inkoop geldt voor u in uw zakelijke rol. Dus voor conflicten die te maken hebben met inkopen voor uw bedrijf of praktijk.

Keuze: verkoop

Onderdeel verkoop geldt voor u in uw zakelijke rol. Dus voor conflicten die te maken hebben met wat het bedrijf of praktijk verkoopt of levert aan klanten.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Hoe lang deze wachttijd duurt, hangt af van de dekking die u kiest.

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn niet verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die ARAG maakt voor uw juridische hulp. Dit maximum bedraagt € 40.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 400 gaat.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland, maar soms geldt de verzekering ook in Belgie en Duitsland, soms zelfs over de gehele wereld (Verkeer). Buiten Nederland geldt een maximum van € 15.000.

Extra informatie

Het bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen. U krijgt van ons een rekening en een acceptgirokaart of u heeft ons laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen als het contract afloopt, na 1, 3 of 5 jaar. Stuur ons daarvoor een brief waarin u het contract opzegt. U moet de brief minstens 2 maanden voor deze datum sturen.