Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw binnenvaartbedrijf. 

Extra informatie

ARAG heeft meer dan 500 juristen en advocaten in dienst. Daardoor hebben we op elk rechtsgebied een ervaren specialist. Zo heeft u altijd een uitstekende specialist voor uw conflict. De juridisch specialist blijft van het begin tot het einde betrokken bij uw conflict.

Wat is verzekerd?

U kunt zelf kiezen waarvoor u verzekerd wilt zijn. Deze verzekering kent vier modules en start altijd met de module Vaar- en Verkeersrisico.

 

Extra informatie

Naast de modules Vaar- en Verkeersrisico kunt u kiezen voor de module Bedrijfsvoering & Incasso, module inkoop en module Verkoop.

Verzekerd bedrag

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG van juristen van ARAG. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 40.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Extra informatie

In andere landen vergoeden wij maximaal € 15.000.

Vaar- en Verkeersrisico

U bent verzekerd: 

- als u deelneemt aan het verkeer, met of zonder vervoermiddel. Op de openbare weg, op het spoor, op het water of in de lucht;
- wanneer u privé gebruikmaakt van het vervoermiddel of voor woon-werkverkeer; 
- u eigenaar bent van een binnenvaartschip en/of een vervoermiddel.

Keuze: Bedrijfsvoering en Incasso

Juridische hulp bij conflicten die voortkomen uit het uitoefenen van uw binnenvaartbedrijf. Hieronder vallen geen geschillen met afnemers en inkopers (zie daarvoor keuze inkoop en keuze verkoop). Weigert een opdrachtgever of klant te betalen? En daar is geen juridische reden voor? Dan nemen wij het incassotraject van u over. 

Extra informatie

Is er wel een juridische reden? Dan is dat gedekt onder keuze verkoop.

Keuze: Inkoop

Onderdeel inkoop geldt voor u in uw zakelijke rol. Dus voor conflicten die te maken hebben met inkopen voor uw binnenvaartbedrijf.

Keuze: Verkooop

Onderdeel verkoop geldt voor u in uw zakelijke rol. Dus voor conflicten die te maken hebben met wat het binnenvaartbedrijf verkoopt of levert aan klanten.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Overheid

Uitgesloten is juridische hulp bij een conflict waarbij u het niet eens bent met wetten of regels van de overheid.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat u de verzekering heeft afgesloten, is er een periode waarin u nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Hoe lang deze wachttijd duurt, hangt af van de dekking die u kiest.

Extra informatie

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn niet verzekerd.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die ARAG maakt voor uw juridische hulp. Dit maximum bedraagt € 40.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 400 gaat.

Extra informatie

Voor Vaar- en Verkeersrisico geldt geen minimumbedrag.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd op en nabij de Europese binnenwateren. Voor verkeersconflicten bent u verzekerd in de hele wereld. Gaat uw conflict over een bedrijfspand dan moet deze in Nederland staan. Onderdeel incasso geldt alleen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen. U krijgt van ons een rekening en een acceptgirokaart of u heeft ons laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen als het contract afloopt, na 1, 3 of 5 jaar. Stuur ons daarvoor een brief waarin u het contract opzegt. U moet de brief minstens 2 maanden voor deze datum sturen.