Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG na bijvoorbeeld een ongeval op het water of als iemand uw pleziervaartuig beschadigt of als u een conflict krijgt over een contract dat gaat over de koop, verkoop, reparatie of verzekering van het pleziervaartuig.

Extra informatie

U krijgt ook juridische hulp als u een conflict heeft met de overheid dat direct betrekking heeft op uw pleziervaartuig.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG na bijvoorbeeld een ongeval op het water of als iemand uw pleziervaartuig beschadigt of als u een conflict krijgt over een contract dat gaat over de koop, verkoop, reparatie of verzekering van het pleziervaartuig.

Extra informatie

Ook krijgt u juridische hulp als u een conflict heeft met de overheid dat direct betrekking heeft op uw pleziervaartuig. Het pleziervaartuig mag niet beroeps- of bedrijfsmatig gebruikt worden.

Verzekerd bedrag

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 25.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als wanneer u het pleziervaaruig beroeps- of bedrijfsmatig gebruikt.
  • Daarnaast bent u niet verzekerd als u ons verkeerde informatie verstrekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

ARAG hanteert geen wachttijd bij het ingaan van de verzekering.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Maximumkosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 25.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 100 gaat.

Waar ben ik gedekt?

Voor het verhalen van schade bent u verzekerd in Europa, de Middellandse Zee en de niet-Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Voor alle overige gedekte zaken bent u verzekerd in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen. U krijgt van ons een rekening en een acceptgirokaart of u heeft ons laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering op ieder moment stoppen. Stuur ons daarvoor een brief waarin u de verzekering opzegt. U moet ons de brief minstens 1 maand van tevoren opsturen.