Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG na bijvoorbeeld een ongeval op het water of als iemand uw pleziervaartuig of varend woonschip beschadigt of als u een conflict krijgt over een contract dat gaat over de koop, verkoop, reparatie of verzekering van het pleziervaartuig of varend woonschip.

Extra informatie

U krijgt ook juridische hulp als u een conflict heeft met de overheid dat direct betrekking heeft op uw pleziervaartuig of varend woonschip.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG na bijvoorbeeld een ongeval op het water. Of als iemand uw pleziervaartuig beschadigt, of als u een conflict krijgt over een contract dat gaat over de koop, verkoop, reparatie of verzekering van het pleziervaartuig of varend woonschip.

Extra informatie

Ook krijgt u juridische hulp als u een conflict heeft met de overheid dat direct betrekking heeft op uw pleziervaartuig of varend woonschip. Het pleziervaartuig of varend woonschip  mag niet beroeps- of bedrijfsmatig gebruikt worden.

Verzekerd bedrag

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 25.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als wanneer u het pleziervaartuig of varend woonschip beroeps- of bedrijfsmatig gebruikt.
  • U bent niet verzekerd als u ons verkeerde informatie verstrekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een wachttijd van 3 maanden vanaf de begindatum. U heeft recht op onze hulp als u een conflict krijgt na die wachttijd. Er zijn vier uitzonderingen, daar leest u meer over bij de Extra informatie.

 

Extra informatie

In deze vier gevallen geldt de verzekering direct vanaf de begindatum:

1. U heeft na de begindatum een overeenkomst gesloten en uw conflict heeft daarmee te maken.
2. U raakt betrokken bij een ongeval /aanvaring op het water.
3. U eist een schadevergoeding van een ander en die ander moet volgens de wet betalen.
4. U komt terecht in een strafzaak.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Keuze rechtshulpverlener

Als een conflict voor de rechter moet komen, kunt u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Overleg het vooraf met ARAG als u zelf een rechtshulpverlener wilt kiezen. ARAG zal deze rechtshulpverlener inschakelen. In de polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de vergoedingen en de eigen bijdrage bij een rechtshulpverlener buiten ARAG.

Maximumkosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 25.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 100 gaat.

Extra informatie

Als u zelf een externe rechtshulpverlener kiest om u bij te staan bij een rechter, kan de limiet lager dan € 25.000 zijn.

Waar ben ik gedekt?

Voor het verhalen van schade bent u verzekerd in Europa, de Middellandse Zee en de niet-Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Voor conflicten over de ligplaats van uw vaartuig bent u verzekerd in Nederland. Voor alle overige gedekte zaken bent u verzekerd in de Europese Unie.

Extra informatie

Hierbij geldt dat de verzekeringnemer in Nederland woonachtig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. ARAG probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen.
1. U krijgt van EOC een rekening. Die moet u op tijd betalen.
2. U heeft EOC laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan EOC de verzekering stoppen. De verzekering eindigt in meer situaties. Bijvoorbeeld als de cascoverzekering van het vaartuig wordt beëindigd. Of als het vaartuig wordt verkocht.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering op ieder moment stoppen. Stuur EOC daarvoor een brief of e-mail waarin u de verzekering opzegt. U moet de brief minstens 1 maand van tevoren opsturen.