Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt de vereniging juridische hulp van ARAG. Juridische hulp wordt ook verleend aan (bestuurs-) leden van de vereniging wanneer zij dingen doen in verenigingsverband.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in verenigingsverband in het verkeer heeft opgelopen of bij conflicten die de vereniging kan krijgen. Zoals bijvoorbeeld arbeidsconflicten, conflicten over de verenigingsruimte of een conflict over de handelsnaam of domeinnaam.  

Verzekerd bedrag

Voor onderdeel Verkeer krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG. Ook zijn andere kosten onbeperkt gedekt als de gebeurtenis plaatsvindt in Europa of niet Europese landen die grenzen aan de Middelandse Zee. Buiten deze landen vergoede wij maximaal € 10.000 . Voor onderdeel verenigingsactiviteiten geldt er een maximum van € 40.000.

Keuze: Vrijwilligers

Recht op juridische hulp voor vrijwilligers die hand- en spandiensten doen voor de vereniging. Die diensten moeten bij de normale activiteiten van de vereniging horen. Bijvoorbeeld het vervoeren van leden van en naar sportevenementen.
 

Extra informatie

Er is alleen recht op juridische hulp voor het eisen van een schadevergoeding van een ander en die ander moet volgens de wet betalen.
 

Wat is niet verzekerd?

  • - U meldt het conflict zo laat dat de kosten om uw conflict te behandelen daardoor hoger geworden zijn dan nodig was. Of dat daardoor de oplossing moeilijker is geworden dan nodig was.
  • - U geeft ons verkeerde informatie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een wachttijd van 3 maanden. U heeft pas recht op onze hulp na die wachttijd. Er zijn drie uitzonderingen:
- U heeft na de begindatum een overeenkomst gesloten en uw conflict heeft daarmee te maken.
- U eist een schadevergoeding van een ander en die ander moet volgens de wet betalen.
- U komt terecht in een strafzaak.

Extra informatie

Voor onderdeel Verkeer geldt geen wachttijd.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 40.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 400 gaat.

Waar ben ik gedekt?

U bent voor het onderdeel Verkeer verzekerd in de gehele wereld. Onderdeel Verenigingsactiviteiten geldt alleen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen. U krijgt van ons een rekening en een acceptgirokaart of u heeft ons laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen als het contract afloopt, na 1, 3 of 5 jaar. Stuur ons daarvoor een brief waarin u het contract opzegt. U moet de brief minstens 2 maanden voor deze datum sturen.