Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG bij een onverwacht conflict met betrekking tot uw woning op het water. Ook zijn externe kosten gedekt tot € 15.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Wat is verzekerd?

U krijgt juridische hulp bij conflicten over uw woning op het water. Denk aan de (ver)koop, een verbouwing, reparatie of een conflict met de overheid over uw woning op het water. Of diensten die direct met uw woonschip of perceel te maken hebben.

Extra informatie

Let op! Consumentenconflicten zijn niet verzekerd.

Verzekerd bedrag

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 15.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als wanneer u het woonschip beroeps- of bedrijfsmatig gebruikt (zoals verhuur). Meer uitsluitingen vindt u bij de Extra informatie.

Extra informatie

1. U bent ook niet verzekerd als u ons verkeerde informatie verstrekt.
2. Consumentenconflicten zijn niet verzekerd.
3. Conflicten m.b.t. verkeer en letsel (ook letsel buiten verkeer) zijn niet verzekerd.
4. Conflicten die samenhangen met het verhuren van het woonschip zijn niet verzekerd.
5. Conflicten over fiscale zaken en over vermogen zijn niet verzekerd.


Kijk voor alle uitsluitingen in de voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een wachttijd van 3 maanden. U heeft pas recht op onze hulp als u een conflict krijgt door een gebeurtenis na die wachttijd. Er zijn uitzonderingen:

- U heeft na de begindatum een overeenkomst gesloten en uw conflict heeft daarmee te maken.
- U eist een schadevergoeding van een ander en die ander moet volgens de wet betalen.
In deze gevallen geldt de verzekering direct vanaf de begindatum.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter moet komen, kunt u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Overleg het vooraf met ARAG als u zelf een rechtshulpverlener wilt kiezen. ARAG zal deze rechtshulpverlener inschakelen. In de polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de vergoedingen en de eigen bijdrage bij een rechtshulpverlener buiten ARAG.

Maximumkosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 15.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175 gaat.

Extra informatie

Als u zelf een externe rechtshulpverlener kiest om u bij te staan bij een rechter, kan de limiet lager dan € 15.000 zijn.

Waar ben ik gedekt?

Het dekkingsgebied is Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. ARAG probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen.
1. U krijgt van EOC een rekening. Die moet u op tijd betalen.
2. U heeft EOC laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan EOC de verzekering stoppen. De verzekering eindigt in meer situaties. Bijvoorbeeld als de cascoverzekering van het woonschip wordt beëindigd. Of als het woonschip wordt verkocht.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering op ieder moment stoppen. Stuur ECO daarvoor een brief of e-mail waarin u de verzekering opzegt. U moet de brief minstens 1 maand van tevoren opsturen.