Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid en helpen we u om weer aan het werk te kunnen gaan. De verzekering is bedoeld voor zelfstandigen met of zonder personeel en directeur-grootaandeelhouders.

Extra informatie

Onder inkomen verstaan we voor de ondernemer de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden zoals bedoeld in de Wet IB 2001 en voor de directeur-grootaandeelhouder het belastbare loon. U mag maximaal 90% van uw gemiddelde inkomen verzekeren. De verzekeringnemer en de verzekerde spreken we aan met u.

Wat is verzekerd?

ASR betaalt u een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte, orgaandonatie of ongeval en u daardoor de werkzaamheden voor uw eigen beroep of onderneming geheel of gedeeltelijk niet meer kunt uitoefenen. U ontvangt een tijdelijke uitkering bij zwangerschap en adoptie.

Extra informatie

Iedere drie jaar vragen we werkzaamheden en inkomensgegevens op om uw verzekering actueel te houden.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en van de hoogte van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op uw inkomen.

Extra informatie

Als u volledig arbeidsongeschikt bent krijgt u een uitkering gelijk aan het verzekerd bedrag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan krijgt u een gedeeltelijke uitkering. De uitkering loopt door zolang u arbeidsongeschikt bent en voldoet aan de polisvoorwaarden, maar stopt in ieder geval op de gekozen eindleeftijd.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U krijgt een uitkering als u door ziekte, orgaandonatie of ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent om de werkzaamheden van het verzekerde beroep te verrichten.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij beoordelen uw arbeidsongeschiktheid door te kijken welke werkzaamheden u niet meer kunt doen. Het gaat hierbij om werkzaamheden die bij uw beroep of onderneming horen.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor passende arbeid. Bij passende arbeid kijken we of er ander werk is dat u nog wel kunt doen. We kijken daarbij naar uw opleiding en eerdere werkzaamheden. U bent voor ons bij passende arbeid minder snel arbeidsongeschikt dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid. U betaalt minder premie.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u ten minste 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook een hogere ondergrens kiezen.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een hogere ondergrens van 45%, 55%, 65% en 80%. Als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval is de drempel altijd 25%.

Extra's

Extra's zijn: een preventieprogramma, een ongevallendekking en een rechtsbijstandsdekking voor verhaal.

Extra informatie

Meer informatie? Kijk op onze website of in Mijn AOV voor het preventieprogramma en kijk in de polisvoorwaarden voor de ongevallendekking en de rechtsbijstandsdekking.

Re-integratie

Als u arbeidsongeschikt bent, of dreigt te worden, ondersteunen onze arbeidsdeskundigen u persoonlijk. Samen met u zoeken zij naar mogelijkheden om weer snel en goed te kunnen ondernemen.

Keuze: Doorgaan

U kunt kiezen om deze AOV te combineren met een zorgverzekering. Dit noemen we Doorgaanverzekering. U ontvangt korting en extra dekkingen.

Extra informatie

Meer informatie? Kijk op onze website bij de Doorgaanverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen dekking als u in detentie zit en u bent arbeidsongeschikt of als u door opzet of roekeloosheid arbeidsongeschikt bent geworden of een ongeval heeft gekregen, als u fraude pleegt  of we een clausule hebben opgenomen met een uitsluiting op de dekking of als we u geen uitkering mogen geven op grond van de sanctiewet dan is er geen dekking. U krijgt dan geen uitkering.

Extra informatie

Er is geen dekking en u krijgt geen uitkering als de arbeidsongeschiktheid komt door alcohol, geneesmiddelen, drugs, molest, terrorisme of een atoomreactie.

Premie niet betaald

U bent niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, als u de premie niet betaalt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden we loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Dit betalen we aan de belastingdienst. Bij de uitkering voor zwangerschap en bevalling houden we geen belasting in.

Extra informatie

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast. Dit geldt niet als de verzekeringnemer een BV of een NV is.

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt. Dit noemen we uw eigen risico. U kunt kiezen voor een eigen risico van onder andere 14, 30, 60, 90, 180 dagen of 1 of 2 jaar.

Extra informatie

Het eigen risico geldt voor iedere nieuwe arbeidsongeschiktheid. Behalve als u binnen 90 dagen na beëindiging van de uitkering opnieuw arbeidsongeschikt wordt, dan geldt er geen eigen risico. Hoe meer dagen u zelf het risico draagt, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid en uw beroep. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de omvang van uw dekking. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

Tijdens de looptijd van de verzekering bent u verplicht om wijzigingen door te geven. U moet u zo spoedig mogelijk arbeidsongeschikt melden en er alles aan doen om weer arbeidsgeschikt te worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum. U betaalt aan uw verzekeringsadviseur of aan ons.

Extra informatie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van uw beroep, leeftijdsklasse, verzekerd bedrag en keuzes die u maakt in de dekkingen. U betaalt geen premie meer in het laatste jaar voor de einddatum van de verzekering. Als u een uitkering van ons ontvangt, dan heeft u de keuze om direct na uw eigen risico geen premie meer te betalen of op grond van het na-eerstejaarsrisico (rubriek B).

Keuze: indexering

Bij het afsluiten van de verzekering bepaalt u zelf of u de hoogte van uw verzekerd bedrag en/of de uitkeringen jaarlijks wilt laten stijgen. Uw verzekering groeit dan mee met de inflatie. Als uw verzekerd bedrag stijgt dan betaalt u ook meer premie.

Extra informatie

Bij indexering van het verzekerd bedrag wordt het verzekerd bedrag jaarlijks verhoogd op basis van het CBS-loonindex cijfer.Bij indexering van de uitkering wordt de uitkering jaarlijks verhoogd op basis van het CBS-loonindex cijfer of op basis van 3%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af hoe lang de verzekering loopt. Meestal is dit tot de leeftijd waarop u met pensioen gaat.

Extra informatie

De maximale eindleeftijd is 68 jaar. Voor enkele zeer zware beroepen is de eindleeftijd lager. Hoe lager de gekozen eindleeftijd, hoe minder premie u betaalt. Maar ook hoe langer u tot uw AOW-gerechtigde leeftijd moet kunnen rondkomen van uw eigen geld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een contractduur van één jaar kunt u de verzekering direct beëindigen. U moet ons dan een brief of e-mail sturen waarin u dat schrijft. Als u met ons een langer contractduur dan een jaar heeft afgesproken, dan kunt u de verzekering alleen op de contractvervaldatum beëindigen.

Extra informatie

We beëindigen uw verzekering altijd als u stopt met uw bedrijfsactiviteiten of uw werkzaamheden behorende bij uw beroep, bij volledige inloondiensttreding en bij faillissement.