Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Je bent verzekerd voor schade aan je aanhangwagen (of boottrailer, paardentrailer of bagagewagen).

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan je aanhangwagen verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de aanhangwagen krijg je de dagwaarde.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten bij een gedekte schade. Behalve als de aanhangwagen technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de aanhangwagen minus de waarde van de restanten.

Hulpverlening

Is je aanhangwagen beschadigd of gestolen? En kun je niet verder rijden met je aanhangwagen? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Schade aan je aanhangwagen

Je bent verzekerd voor schade aan je aanhangwagen. Door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm of overstroming. Maar ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in je woonplaats. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende aanhangwagen. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert.

Wat is niet verzekerd?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je rijdt met de aanhangwagen en geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet als je dan schade krijgt door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Lading aanhangwagen

Schade aan spullen in de aanhangwagen of diefstal van spullen uit de aanhangwagen is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je aanhangwagen die ontstaat doordat je je aanhangwagen niet goed hebt (laten) onderhouden. Of doordat je je aanhangwagen hebt overbelast. Ook (pech)hulpverlening vergoeden we dan niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Beveiliging

Bij diefstal vergoeden wij de schade alleen als je aanhangwagen goed beveiligd was. Bijvoorbeeld met een koppelingsslot, een wielklem of een wielketting.

Reparatie

Bij een schade vergoeden wij de reparatiekosten. Laat je de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 75% van de vastgestelde reparatiekosten.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Europa, inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira. En in Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.