Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je als privépersoon per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Wat is verzekerd?

Jij, de logé(s) en het huispersoneel tijdens het werk dat zij voor je doen zijn verzekerd. Je kiest een verzekerd bedrag van  1.250.000 of  2.500.000. Je kunt ook een meerpersoonshuishouden verzekeren. Dan zijn ook verzekerd: je partner, je inwonende kinderen, andere personen met wie je duurzaam en in gezinsverband samenwoont, je (groot-, pleeg- of schoon) of familieleden die bij je inwonen.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal  12.500 per gebeurtenis. Wil je een verzekerd bedrag van maximaal  25.000 per gebeurtenis? Kies dan de keuzedekking Sterdekking.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je woning in Nederland, waarvan je de eigenaar bent, is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Keuze: verhaalsbijstand

Wil je juridische hulp bij het verhalen van personenschade die je oploopt, schade aan je spullen of schade aan je onroerende zaken die door een ander is veroorzaakt? Kies dan de keuzedekking Verhaalsbijstand.

Keuze: sterdekking

Wil je een hoger verzekerd bedrag van maximaal  25.000 per gebeurtenis bij schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst of aan geleende spullen? Of heb je een tweede woning, recreatiewoning of stacarvan in Europa? Of wil je dat schade veroorzaakt aan iemand anders dan een medesporter of medespeler tijdens sport of spel is verzekerd tot maximaal  12.500 per gebeurtenis? Kies dan de keuzedekking Sterdekking.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Je bent niet verzekerd voor schade aan gehuurde spullen. Veroorzaak je schade aan geleende spullen? Dan ben je verzekerd tot maximaal  12.500 per gebeurtenis. Heb je de keuzedekking Sterdekking meeverzekerd? Dan is het verzekerd bedrag maximaal  25.000 per gebeurtenis.

Schade door auto

Schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt bijvoorbeeld onder je autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Je bent niet verzekerd voor schade die je tijdens sport en spel veroorzaakt aan een medesporter of medespeler.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Je bent wel verzekerd voor schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk.

Schade door luchtvaartuig, modelvliegtuig of drone

Je bent niet verzekerd voor schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig. Je bent wel verzekerd voor schade veroorzaakt met of door een modelvliegtuig met een maximum van 25 kg of een drone met een maximum van 3 kg als je in Europa hobbymatig vliegt en je houdt aan de geldende regelgeving in het gebied waar je vliegt.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade veroorzaakt door je inwonende kinderen of uitwonende ongehuwde kinderen tijdens het volgen van een voltijdstudie of het lopen van stage gekoppeld aan deze studie is wereldwijd verzekerd, behalve in Canada of de Verenigde Staten van Amerika. Maar alleen als zij in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico. Wil je wel een eigen risico tegen premiekorting? Dan kun je kiezen voor een eigen risico van  100 of  500.

Schade door kinderen tijdens vakantiewerk of bijbaan

Je bent alleen verzekerd voor schade die je inwonende kinderen of uitwonende ongehuwde kinderen die veroorzaken tijdens vakantiewerk of bijbaan in Nederland.

Schade tijdens vriendendienst

In sommige gevallen ben je niet aansprakelijk voor schade tijdens een vriendendienst, toch ben je hiervoor standaard verzekerd tot maximaal  12.500 per gebeurtenis. Wil je een verzekerd bedrag van maximaal  25.000 per gebeurtenis? Kies dan de keuzedekking Sterdekking.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt wereldwijd, maar voor bepaalde verzekerde gebeurtenissen geldt een beperkter dekkingsgebied.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.