Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid tot de maximaal aaneengesloten uitkeringsduur van 2 of 5 jaar. We helpen u om weer aan het werk te kunnen gaan. Deze verzekering is ideaal voor startende zelfstandigen.

Extra informatie

Onder inkomen verstaan we voor de ondernemer de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden zoals bedoeld in de Wet IB 2001 en voor de directeur-grootaandeelhouder ook het belastbare loon. U mag maximaal 90% van uw gemiddelde inkomen verzekeren, maar het verzekerd bedrag mag niet meer dan € 50.000 zijn.

Wat is verzekerd?

a.s.r. betaalt u een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte, orgaandonatie of ongeval en u daardoor de werkzaamheden voor uw eigen beroep of onderneming geheel of gedeeltelijk niet meer kunt uitoefenen. 

Extra informatie

Iedere drie jaar vragen we werkzaamheden en inkomensgegevens op om uw verzekering actueel te houden.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en van de hoogte van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is gebaseerd op uw inkomen.

Extra informatie

Als u volledig arbeidsongeschikt bent krijgt u een uitkering gelijk aan het verzekerd bedrag. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan krijgt u een gedeeltelijke uitkering. De uitkering loopt door zolang u arbeidsongeschikt bent en voldoet aan de polisvoorwaarden, maar stopt na 2 of 5 jaar (afhankelijk van de gekozen uitkeringsduur). De uitkering stopt in ieder geval op de gekozen eindleeftijd.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U krijgt een uitkering als u door ziekte, orgaandonatie of ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent om de werkzaamheden van het verzekerde beroep te verrichten.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Wij beoordelen uw arbeidsongeschiktheid door te kijken welke werkzaamheden u niet meer kunt doen. Het gaat hierbij om werkzaamheden die bij uw beroep of onderneming horen.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u ten minste 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook een hogere ondergrens kiezen.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een hogere ondergrens van 45%. Als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval is de drempel altijd 25%.

Extra's

Extra's zijn: een preventieprogramma, een ongevallendekking en een vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand.

Extra informatie

Meer informatie? Kijk op onze website voor het preventieprogramma en kijk in de polisvoorwaarden voor de ongevallendekking en de rechtsbijstandsdekking.

Re-integratie

Als u arbeidsongeschikt bent, of dreigt te worden, ondersteunen onze arbeidsdeskundigen u persoonlijk. Samen met u zoeken zij naar mogelijkheden om weer snel en goed te kunnen ondernemen.

Keuze: Doorgaan

U kunt kiezen om deze AOV te combineren met een zorgverzekering. Dit noemen we Doorgaanverzekering. U ontvangt korting en extra dekkingen.

Extra informatie

Meer informatie? Kijk op onze website bij de Doorgaanverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen dekking als u in detentie zit en u bent arbeidsongeschikt of als u door opzet of roekeloosheid arbeidsongeschikt bent geworden of een ongeval heeft gekregen, als u fraude pleegt  of we een clausule hebben opgenomen met een uitsluiting op de dekking of als we u geen uitkering mogen geven op grond van de sanctiewet dan is er geen dekking. U krijgt dan geen uitkering.

Extra informatie

Er is geen dekking en u krijgt geen uitkering als de arbeidsongeschiktheid komt door alcohol, geneesmiddelen, drugs, molest, terrorisme of een atoomreactie.

Premie niet betaald

U bent niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, als u de premie niet betaalt.

Beëindiging uitkering

Wij kunnen de uitkering beëindigen wanneer u in verband wordt gebracht met mensenhandel, seksindustrie inclusief prostitutie, drugsindustrie inclusief de productie en verkoop van drugs en softdrugs waaronder coffe- en growshops, niet gereguleerde gokindustrie, handel in ivoor of exotische dieren, belhuizen en wapenhandel.

Uitkering bij zwangerschap en bevalling

U ontvangt geen tijdelijke uitkering bij zwangerschap, bevalling en adoptie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden we loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Dit betalen we aan de Belastingdienst. 

Extra informatie

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast. Dit geldt niet als de verzekeringnemer een b.v. of een n.v. is.

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt. Dit noemen we uw eigen risico. U kunt kiezen voor een eigen risico van 30 of 60 dagen. Bij arbeidsongeschiktheid door orgaandonatie geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Het eigen risico geldt voor iedere nieuwe arbeidsongeschiktheid. Behalve als u binnen 90 dagen na beëindiging van de uitkering opnieuw arbeidsongeschikt wordt, dan geldt er geen eigen risico. Hoe meer dagen u zelf het risico draagt, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd bij arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid, uw inkomen en uw beroep. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de omvang van uw dekking. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

Tijdens de looptijd van de verzekering bent u verplicht om wijzigingen door te geven. U moet u zo spoedig mogelijk arbeidsongeschikt melden en er alles aan doen om weer arbeidsgeschikt te worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum. U betaalt aan uw verzekeringsadviseur of aan ons.

Extra informatie

De premie voor de verzekering is niet ieder jaar gelijk omdat we het risicotarief hanteren. Dit betekent dat we de premie ieder jaar afstemmen op uw leeftijd. Bij het ouder worden neemt het risico op arbeidsongeschiktheid toe en stijgt de premie. Als u een uitkering van ons ontvangt dan heeft u de keuze om direct na uw eigen risico geen premie meer te betalen of na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid.

Indexering

Het verzekerd bedrag en de uitkering blijven gelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De ingangsdatum staat op uw polis. U spreekt af hoe lang de verzekering loopt. Meestal is dit tot de leeftijd waarop u met pensioen gaat. Let op, bij arbeidsongeschiktheid stoppen uw uitkering en verzekering wel na 2 of 5 jaar.

Extra informatie

De maximale eindleeftijd is 68 jaar. Voor enkele zeer zware beroepen is de eindleeftijd lager. Hoe lager de gekozen eindleeftijd, hoe minder premie u betaalt. Maar ook hoe langer u tot uw AOW-gerechtigde leeftijd moet kunnen rondkomen van uw eigen geld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een contractduur van één jaar kunt u de verzekering direct beëindigen. U moet ons dat digitaal of schriftelijk laten weten. Als u met ons een contractduur langer dan één jaar heeft afgesproken, dan kunt u de verzekering alleen op de contractvervaldatum beëindigen.

Extra informatie

We beëindigen uw verzekering altijd als u stopt met uw bedrijfsactiviteiten of uw werkzaamheden die horen bij uw beroep, bij volledige inloondiensttreding en bij faillissement.