Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die met of door je boot wordt veroorzaakt. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen).

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Je bent tot een bedrag van € 5.000.000 verzekerd voor schade die met of door je boot wordt veroorzaakt.

Volgboot en trailer

Schade met of door je volgboot (met een waarde van maximaal € 5.000) is gratis meeverzekerd, maar alleen als de motor van de volgboot een motorvermogen heeft van maximaal 10 pk. De trailer is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen opvarenden

Met de keuzedekking Schade opvarenden ben je verzekerd voor schade die de opvarenden lijden door een ongeval met de boot.

Extra informatie

Met schade bedoelen wij schade door lichamelijk letsel of overlijden. Je bent ook verzekerd tijdens in- of uitstappen, tijdens tanken, als je een noodreparatie uitvoert of als je andere boten helpt. Met een opvarende bedoelen wij een persoon die meevaart op de boot.

Rechtsbijstand

Word je aansprakelijk gesteld voor schade die je met je boot veroorzaakt? Dan ben je verzekerd voor juridische hulp van DAS. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Let op: de kosten voor rechtsbijstand worden alleen vergoed als je vooraf toestemming hebt gekregen van ons.

Keuze: pechhulp

Met de keuzedekking Hulpverlening ben je verzekerd voor hulp als je niet verder kan varen bij een gedekte schade. Bijvoorbeeld voor de kosten van berging, stalling en noodzakelijk vervoer van de boot naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig vaarbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens vervoer tegen betaling.

Schade aan eigen boot

Schade aan je eigen boot is niet verzekerd.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Schade door (een poging) tot diefstal is niet verzekerd.

Inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Schade aan de spullen van personen die meevaren zijn ook niet verzekerd.

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of ontploffing is niet verzekerd.

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is niet verzekerd.

Schade tijdens vervoer

Schade met of door de boot tijdens vervoer met een motorrijtuig is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je krijgt alleen hulp of een vergoeding als je genoeg maatregelen neemt om een schade te voorkomen.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Ga je naar Spanje, Kroatië of Griekenland? Dan heb je een internationaal verzekeringsbewijs van ons nodig. Ga je naar Italië? Dan heb je een Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot maximaal 40%). Claim je schade? Dan kan de korting (deels) vervallen, of je betaalt een toeslag.

Extra informatie

Sommige schades hebben geen invloed op jouw korting. Bijvoorbeeld als wij de schade op iemand anders kunnen verhalen, of als de schade niet is ontstaan door de schuld van de schipper, de stuurman of van de personen die op de boot meevaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.