Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die met of door je boot wordt veroorzaakt. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen).

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Je bent tot een bedrag van € 5.000.000 verzekerd voor schade die met of door je boot wordt veroorzaakt.

Schade aan eigen boot

Je bent verzekerd voor schade door aanvaring, joyvaren, vandalisme en iedere plotselinge en onvoorziene beschadiging van je boot.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen. Let op: (een poging) tot diefstal is alleen verzekerd als er sporen van braak zijn.

Inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht).

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of ontploffing is verzekerd. Ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek. Het eigen gebrek zelf is niet verzekerd.

Extra informatie

Met eigen gebrek bedoelen wij een gebrek van de boot zelf, bijvoorbeeld door slechte kwaliteit. Bijvoorbeeld: er onstaat brand door een gebrek aan de motor. Hierdoor onstaat brandschade aan de boot. De schade aan de boot als gevolg van de brand is verzekerd, reparatie van de motor niet.

Schade door natuur

Je bent verzekerd voor schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd.

Volgboot en trailer

Schade met of door je volgboot (met een waarde van maximaal € 5.000) is gratis meeverzekerd, maar alleen als de motor van de volgboot een motorvermogen heeft van maximaal 10 pk. De trailer is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen opvarenden

Met de keuzedekking Schade opvarenden ben je verzekerd voor schade die de opvarenden lijden door een ongeval met de boot.

Extra informatie

Met schade bedoelen wij schade door lichamelijk letsel of overlijden. Je bent ook verzekerd tijdens in- of uitstappen, tijdens tanken, als je een noodreparatie uitvoert of als je andere boten helpt. Met een opvarende bedoelen wij een persoon die meevaart op de boot.

Rechtsbijstand

Word je aansprakelijk gesteld voor schade die je met je boot veroorzaakt? Dan ben je verzekerd voor juridische hulp van DAS. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Let op: de kosten voor rechtsbijstand worden alleen vergoed als je vooraf toestemming hebt gekregen van ons.

Keuze: pechhulp

Je bent verzekerd voor hulp als je niet verder kan varen bij gedekte schade. Bijvoorbeeld voor de kosten van berging, stalling en noodzakelijk vervoer van de boot naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf.

Extra informatie

Let op: je moet vooraf toestemming vragen aan de Alarmcentrale.

Keuze: Aankoopwaarde of taxatiewaarde

Bij diefstal of schade aan je boot vergoeden wij op basis van de dagwaarde. Je kunt ook kiezen voor een vergoeding op basis van de aankoopwaarde of op basis van een taxatie.

Extra informatie

Kies je voor een aankoopwaarderegeling van 1 of 3 jaar? Dan is de verzekerde waarde de aankoopwaarde, zolang de boot gerekend vanaf de bouwdatum jonger dan 1 of 3 jaar is. Na die periode is dat de dagwaarde. Kies je voor verzekeren op basis van taxatie? Dan is de verzekerde waarde de taxatiewaarde. Je moet dan wel een taxatierapport hebben dat niet ouder is dan 36 maanden.

Eigen gebrek

Je bent verzekerd voor schade die is ontstaan door een eigen gebrek van de boot, motor, of volgboot. Let op: wij vergoeden de schade alleen als je niks wist van het gebrek toen de de verzekering werd afgesloten en je de de herstelkosten niet kan verhalen op de fabrikant of leverancier van de boot.

Extra informatie

Bij schade aan de motor van de boot of volgboot geldt deze dekking alleen als het om een orginele scheepsmotor gaat die niet ouder is dan 5 jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig vaarbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens vervoer tegen betaling.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud of zorg

Je ben niet verzekerd voor schade die ontstaat omdat je de boot niet, niet tijdig of niet deskundig hebt (laten) onderhouden. Of voor schade die ontstaat door onvoldoende zorg. Bijvoorbeeld: je meert je boot niet af met stevige meerlijnen.

Slijtage

Je bent niet verzekerd voor schade die ontsaat door normaal gebruik, zoals bijvoorbeeld veroudering, slijtage, krassen en oppervlakkige beschadigingen. Of langzaamwerkende invloeden van mileu of weer, zoals verroesting.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je krijgt alleen hulp of een vergoeding als je genoeg maatregelen neemt om een schade te voorkomen.

Eigen risico

Het eigen risico is afhankelijk van het type boot dat je verzekert, en de waarde ervan. Je kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen zodat je minder premie hoeft te betalen.

Vaste ligplaats

Heeft je boot een vaste ligplaats in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Leiden of Haarlem? Dan is de boot alleen verzekerd met een goedgekeurd VBV track & trace-systeem (categorie 3) en als de boot gestald ligt of is achtergelaten op een afgesloten terrein, in een afgesloten ruimte of in een bewaakte jachthaven. 

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Ga je naar Spanje, Kroatië of Griekenland? Dan heb je een internationaal verzekeringsbewijs van ons nodig. Ga je naar Italië? Dan heb je een Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot maximaal 40%). Claim je schade? Dan kan de korting (deels) vervallen, of je betaalt een toeslag.

Extra informatie

Sommige schades hebben geen invloed op jouw korting. Bijvoorbeeld als wij de schade op iemand anders kunnen verhalen, of als de schade niet is ontstaan door de schuld van de schipper, de stuurman of van de personen die op de boot meevaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.