Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je bromfiets. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je bromfiets schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen: - bij letselschade:  6.450.000;
- bij schade aan spullen:  2.500.000.

Keuze: ongevallen Opzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats: - overlijden  2.500 en blijvende invaliditeit  10.000, of
- overlijden  5.000 en blijvende invaliditeit  25.000.

Keuze: schade Opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde bromfiets, tot maximaal  1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je bromfiets. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij rijden met een opgevoerde bromfiets. Of bij schade door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Schade door brand of natuur

Niet verzekerd.

Schade aan eigen bromfiets

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de bromfiets aan een ander. Of als je de bromfiets zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor de regelmatige bestuurder die op je polis staat. Maar laat je een andere bestuurder op je bromfiets rijden? Dan kan er een eigen risico van  1.000 gelden. Zie de extra informatie bij dit item.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (IMK, voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de IMK en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.