Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je bromfiets. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen bromfiets.

Extra informatie

Je helm is standaard meeverzekerd voor maximaal € 250. Deze bromfietsverzekering is ook mogelijk voor een snorfiets, een zoemfiets of een brommobiel.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je bromfiets schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: € 6.100.000;
- bij schade aan spullen: € 2.500.000.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de bromfiets krijg je de oorspronkelijke cataloguswaarde of de dagwaarde. Dit is afhankelijk van de ouderdom van de bromfiets.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag op je polis is de cataloguswaarde van de bromfiets. Deze geef je op bij je aanvraag.

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een loslopend dier. Of schade doordat er door een storm iets op de bromfiets valt of iets tegen de bromfiets waait.

Schade aan eigen bromfiets

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen bromfiets door andere gebeurtenissen dan die hierboven in deze kolom al genoemd zijn. Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: Ongevallen Opzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats:
- overlijden € 2.500 en blijvende invaliditeit € 10.000, of
- overlijden € 5.000 en blijvende invaliditeit € 25.000.

Keuze: Schade Opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde bromfiets, tot maximaal € 1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Extra informatie

Je kunt kiezen voor de dekking Basis, die alleen geldt voor de verzekerde bromfiets. Of voor de dekking Uitgebreid, die óók nog geldt voor andere motorrijtuigen of als je fietser, voetganger of passagier van een metro, tram of trein bent.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je bromfiets. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij rijden met een opgevoerde bromfiets. Of bij schade door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Schade door omwaaien van de bromfiets bij storm

Je bent niet verzekerd voor schade doordat de bromfiets zelf omwaait door een storm.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende zorg, slijtage, verhuur of zakelijk gebruik

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen bromfiets die ontstaat doordat je je bromfiets niet goed hebt (laten) onderhouden of hebt overbelast. En je bent ook niet verzekerd voor schade aan je bromfiets die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Extra informatie

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de bromfiets aan een ander. Of als je de bromfiets zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico bij schade aan je eigen bromfiets is € 200. Maar laat je een andere bestuurder op je bromfiets rijden? En veroorzaakt die schade? Dan kan er een (extra) eigen risico van € 1.000 gelden voor schade aan je eigen bromfiets en schade aan/bij anderen. Is er sprake van allebei? Dan geldt die € 1.000 totaal één keer. Zie de extra informatie bij dit item.

Extra informatie

Is de werkelijke bestuurder van de bromfiets jonger dan de regelmatige bestuurder die op je polis staat? En is die werkelijke bestuurder jonger dan 24 jaar? En is de schade ontstaan tijdens het rijden (bijvoorbeeld een botsing). Dan geldt een (extra) eigen risico van € 1.000. Is er schade aan/bij anderen? Dan vergoeden wij de schade aan de benadeelde partij, maar jij moet het eigen risico aan ons terugbetalen.

Beveiliging

Bij diefstal of joyrijden vergoeden wij de schade alleen als je bromfiets goed beveiligd was. In sommige gevallen (als je wel gedeeltelijk aan de beveiligingseisen hebt voldaan) verlagen wij de schadevergoeding met € 250.

Extra informatie

Je moet je bromfiets sowieso op slot zetten. Voorbeelden van aanvullende beveiligingeisen zijn: een aanvullend ART-slot categorie 3 of hoger, vastmaken aan een verankerd voorwerp (boom of fietsenrek) of stalling in een afsluitbare ruimte (als je die hebt). De exacte bepalingen vind je in de polisvoorwaarden.

Reparatie

Bij een schade vergoeden wij de reparatiekosten. Laat je de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 50% van de vastgestelde reparatiekosten.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.