Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je bromfiets. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen bromfiets door een aantal gebeurtenissen. Zoals brand en diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je bromfiets schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen: - bij letselschade:  6.450.000;
- bij schade aan spullen:  2.500.000.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de bromfiets krijg je de dagwaarde.

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een loslopend dier. Of schade doordat er door een storm iets op de bromfiets valt of iets tegen de bromfiets waait.

Keuze: ongevallen Opzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats: - overlijden  2.500 en blijvende invaliditeit  10.000, of
- overlijden  5.000 en blijvende invaliditeit  25.000.

Keuze: schade Opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde bromfiets, tot maximaal  1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je bromfiets. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij rijden met een opgevoerde bromfiets. Of bij schade door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Schade aan eigen bromfiets

Niet alle schade aan je eigen bromfiets is verzekerd. Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade aan je eigen bromfiets door een verkeersongeval (aanrijding) wat jij veroorzaakt. Daarvoor is de Casco Allriskverzekering.

Schade door omwaaien van de bromfiets bij storm

Je bent niet verzekerd voor schade doordat de bromfiets zelf omwaait door een storm.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende zorg, slijtage, verhuur of zakelijk gebruik

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen bromfiets die ontstaat doordat je je bromfiets niet goed hebt (laten) onderhouden of hebt overbelast. En je bent ook niet verzekerd voor schade aan je bromfiets die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico bij schade aan je eigen bromfiets is  200. Maar laat je een andere bestuurder op je bromfiets rijden? En veroorzaakt die schade aan/bij anderen? Dan kan er daarvoor een eigen risico van  1.000 gelden. Zie de extra informatie bij dit item.

Beveiliging

Bij diefstal of joyrijden vergoeden wij de schade alleen als je bromfiets goed beveiligd was. In sommige gevallen (als je wel gedeeltelijk aan de beveiligingseisen hebt voldaan) verlagen wij de schadevergoeding met  250.

Reparatie

Bij een schade vergoeden wij de reparatiekosten. Laat je de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 50% van de vastgestelde reparatiekosten.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (IMK, voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de IMK en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.