Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je kampeerauto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen kampeerauto door een aantal gebeurtenissen. Zoals brand en diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je kampeerauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je kampeerauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen: - bij letselschade:  6.450.000;
- bij schade aan spullen:  2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Is je kampeerauto beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten. Behalve als de kampeerauto technisch of economisch total loss is. In die gevallen vergoeden wij de waarde van de kampeerauto minus de waarde van de restanten. Laat je de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 75% van de vastgestelde reparatiekosten.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de kampeerauto krijg je de dagwaarde.

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Keuze: inboedel

Je bent verzekerd voor de spullen in de kampeerauto. Of we bij diefstal de schade vergoeden, hangt af van of je kampeerauto op slot was. Of hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht).

Ruitschade

Je bent verzekerd voor het breken of barsten van de autoruit of van het panorama- of zonnedak (hieronder valt ook het zogenaamde sterretje). En voor schade aan de kampeerauto die is veroorzaakt door scherven van de autoruit of van het panorama- of zonnedak.

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende kampeerauto. De dekking geldt alleen voor pech buiten de woonplaats. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert.

Keuze: ongevallen Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval.

Keuze: schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde kampeerauto, tot maximaal  1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je kampeerauto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij schade door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Schade aan eigen camper

Andere schade aan je eigen kampeerauto is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Permanente bewoning

Je bent niet verzekerd als je permanent in de kampeerauto woont.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de kampeerauto aan een ander. Of als je de kampeerauto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen kampeerauto en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit ('sterretje').

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je kampeerauto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je kampeerauto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.

Ruitschade

Wij vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf. Laat je de ruit repareren of vervangen door een ander ruitschadeherstelbedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met  150. Dit staat los van het eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (IMK, voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de IMK en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.