Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je motor. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen motor.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je motor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen: - bij letselschade:  6.450.000;
- bij schade aan spullen:  2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Is je motor beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de motor krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking, de gekozen termijn van die dekking en de ouderdom van de motor. Heb je een eigengebouwde motor? Dan verzekeren wij de motor op basis van de taxatiewaarde uit een taxatierapport.

Schade door brand of natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Inbraak

Je bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal of joyrijden.

Schade aan eigen motor

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen motor door andere gebeurtenissen dan die hierboven in deze kolom al genoemd zijn. Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in je woonplaats. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende auto of motor. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert.

Keuze: ongevallen Opzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats: - overlijden  5.000 en blijvende invaliditeit  10.000, of
- overlijden  10.000 en blijvende invaliditeit  25.000.

Keuze: schade Opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde motor, tot maximaal  1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je motor. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij schade door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen motor die ontstaat doordat je je motor niet goed hebt (laten) onderhouden. Of doordat je je motor hebt overbelast. Ook (pech)hulpverlening vergoeden we dan niet.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de motor aan een ander. Of als je de motor zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico:  0,  150,  250 of  500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen motor.

Beveiliging

Bij diefstal of joyrijden vergoeden wij de schade alleen als je motor goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je motor een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij je verzekeringsadviseur.

Geldigheid taxatierapport (eigengebouwde motor)

Een eigengebouwde motor verzekeren wij op basis van taxatiewaarde. Maar is het taxatierapport op het moment van de schadegebeurtenis ouder dan 3 jaar? Dan vergoeden wij de dagwaarde van de motor.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (IMK, voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de IMK en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of bij schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.