Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van een inzittende door een verkeersongeval met je verzekerde auto. Wil je deze verzekering bij ons afsluiten? Dan moet je auto ook bij ons verzekerd zijn. Dit is een aanvullende verzekering op je autoverzekering.

Wat is verzekerd?

Wij keren uit bij een verkeersongeval met je verzekerde auto. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een verkeersongeval? Dan krijgen de erfgenamen een bedrag. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats: - overlijden  12.500 en blijvende invaliditeit  30.000, of
- overlijden  25.000 en blijvende invaliditeit  60.000.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan krijgt die een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Je kunt kiezen uit de volgende verzekerde bedragen per zitplaats: - blijvende invaliditeit  30.000 en overlijden  12.500, of
- blijvende invaliditeit  60.000 en overlijden  25.000.

directe nabijheid van de auto

Je bent ook verzekerd als je een verkeersongeval krijgt in de directe nabijheid van de auto. Wanneer je in- of uitstapt, onderweg de auto repareert of medeweggebruikers helpt. Of wanneer je aan het tanken bent of de accu voor de aandrijving oplaadt.

Wat is niet verzekerd?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als de bestuurder rijdt zonder rijbewijs of niet rijbevoegd is. En ook niet bij misbruik door de bestuurder van een middel of stof zoals alcohol, geneesmiddelen of drugs. En je bent ook niet verzekerd als de zitplaats niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Schade aan de auto

Schade aan je auto zelf is niet verzekerd op deze Ongevallen Inzittendenverzekering. Daarvoor moet je een Casco Allriskverzekering voor je auto afsluiten.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in de auto is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een verkeersongeval fraude pleegt. Of als er bij een verkeersongeval sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als het verkeersongeval het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor een verkeersongeval tijdens verhuur of lease van je verzekerde auto aan een ander. Of als je de auto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meer inzittenden dan toegestaan

Is het aantal inzittenden groter dan wettelijk is toegestaan? Dan verlagen wij de uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden volgens de verhouding: toegestaan aantal inzittenden/werkelijk aantal inzittenden.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (IMK, voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de IMK en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je krijgt een verkeersongeval, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om het verkeersongeval te voorkomen of letsel te beperken. Meld het verkeersongeval zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de afhandeling van het ongeval. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.