Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van een inzittende door een verkeersongeval met je verzekerde motor of bromfiets. Wil je deze verzekering bij ons afsluiten? Dan moet je motor of bromfiets ook bij ons verzekerd zijn. Dit is een aanvullende verzekering op je motor- of bromfietsverzekering.

Wat is verzekerd?

Wij keren uit bij een verkeersongeval met je verzekerde motor of bromfiets. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een verkeersongeval? Dan krijgen de erfgenamen een bedrag.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan krijgt die een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Zodra er een eindtoestand is, stellen wij de mate van invaliditeit vast. Is dit niet binnen 12 maanden na het ongeval? Dan vergoeden wij ook de wettelijke rente. Is er binnen 24 maanden na de melding nog geen eindtoestand? Dan kunnen wij besluiten om één of meer voorschotten te geven.

directe nabijheid van de motor of bromfiets

Je bent ook verzekerd als je een verkeersongeval krijgt in de directe nabijheid van de motor of bromfiets. Wanneer je op- of afstapt, onderweg de motor of bromfiets repareert of medeweggebruikers helpt. Of wanneer je aan het tanken bent of de accu voor de aandrijving oplaadt.

Wat is niet verzekerd?

Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als de bestuurder rijdt zonder rijbewijs of niet rijbevoegd is. En ook niet bij misbruik door de bestuurder van alcohol, geneesmiddelen of drugs. En je bent ook niet verzekerd als de zitplaats niet voldoet aan de wettelijke eisen. Of als de bromfiets niet voldoet aan de wet, bijvoorbeeld als hij opgevoerd is.

Schade aan de auto

In dit geval gaat het om de motor of bromfiets. Schade aan je motor of bromfiets zelf is niet verzekerd op deze Ongevallen Opzittendenverzekering. Daarvoor moet je een Casco Allriskverzekering voor je motor of bromfiets afsluiten.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in of op de motor of bromfiets is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een verkeersongeval fraude pleegt. Of als er bij een verkeersongeval sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als het verkeersongeval het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor een verkeersongeval tijdens verhuur of lease van je verzekerde motor of bromfiets aan een ander. Of als je de motor of bromfiets zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Geen helm

Je bent niet verzekerd als je tijdens het rijden geen wettelijk verplichte helm draagt. Maar kun je aantonen dat jouw invaliditeit niet komt doordat je geen helm droeg? Dan keren we wel uit. Overlijd je door het verkeersongeval? Dan moeten jouw erfgenamen aantonen dat jouw overlijden niet komt doordat je geen helm droeg.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meer opzittenden dan toegestaan

Is het aantal opzittenden groter dan wettelijk is toegestaan? Dan verlagen wij de uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden volgens de verhouding: toegestaan aantal opzittenden/werkelijk aantal opzittenden.

Blijvende invaliditeit en leeftijd

Ben je op het moment van het verkeersongeval ouder dan 69 jaar? Dan verlagen wij de uitkering voor blijvende invaliditeit met 50%.

Overlijden en leeftijd

Ben je op het moment van het verkeersongeval jonger dan 16 jaar of ouder dan 69 jaar? Dan verlagen wij de uitkering voor overlijden met 50%.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationale Motorrijtuigverzekeringskaart (IMK, voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de IMK en die niet zijn doorgekruist.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je krijgt een verkeersongeval, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om het verkeersongeval te voorkomen of letsel te beperken. Meld het verkeersongeval zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de afhandeling van het ongeval. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.