Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding, omvallen van bomen en schade door vallen en stoten.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd. Bij het woonhuis horen onder andere de bijgebouwen, funderingen, kelders, leidingen, terreinafscheidingen, zwembad, zonneschermen, screens, rolluiken en zonnepanelen.

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is zonder maximum verzekerd. Er staat dan ook geen verzekerd bedrag op je polisblad. Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als je je woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Contra-expertise na schade

Wil je een eigen expert inschakelen? Dan krijg je de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Glas

Schade aan de ruiten in je woonhuis is verzekerd tegen onder andere brand, storm, hagel en inbraak. Je kunt dit uitbreiden met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in je woonhuis door vrijwel alle oorzaken.

Tuin

Schade aan je tuin is standaard verzekerd tot  25.000. Wij vergoeden geen schade door diefstal en weersinvloeden zoals regen, hagel, vorst en storm. Schade door storm of hagel aan je paviljoen, ingegraven of verankerde jaccuzi of zwembad, vaste buitenkeuken of vaste tuinmeubelen is wel verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Ga je verbouwen of aanbouwen? Dan zijn je woonhuis en de (bouw)materialen die in je woonhuis staan verzekerd. Is je woonhuis tijdens de verbouw of aanbouw onbewoond of niet wind- en waterdicht? Dan is er een beperkte dekking.

Vandalisme

Schade aan je woonhuis door vandalisme van iemand die onrechtmatig je woonhuis binnen is gedrongen is verzekerd.

Domotica

Domotica is standaard tot  25.000 verzekerd. Heb je een hogere waarde aan domotica en wil je die verzekeren? Je kunt het verzekerd bedrag verhogen. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven.

Keuze: verhuur

Je kunt kiezen voor de aanvullende dekking Verhuur. Bijvoorbeeld als je je woning tijdelijk verhuurt via Airbnb of als je een kamer in je woning verhuurt aan een student. Je mag niet aan meerdere personen of gezinnen tegelijk verhuren. En er moet een huurovereenkomst zijn waaruit blijkt wie de huurder is.

Keuze: extra verduurzamen na schade

Je kunt kiezen voor de keuzedekking Extra verduurzamen na schade. Wil je naast herstel van de schade extra aanpassingen aan je woonhuis doen om te verduurzamen? Dan vergoeden wij extra 10% van het schadebedrag tot maximaal  25.000 om daaraan te besteden. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een groen dak, het vergroenen van je tuin, plaatsen HR+++ glas, aanleg van zonnepanelen of isoleren van muren en daken.

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, grondverzakking, scheurvorming, dieren, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, onvoldoende voorzorgsmaatregelen en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Onvoldoende onderhoud

Je bent niet verzekerd voor de kosten van het onderhoud van je woonhuis. Onderhoud je je woonhuis onvoldoende en ontstaat of verergert hierdoor de schade? Dan vergoeden wij de schade niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende voegen of kitnaden of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico. Voor storm  0 of  375. Voor overige schades  0,  100 of  500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Bij ruitbreuk geldt het gekozen eigen risico niet.

Aanbouw, verbouw, leegstand of gekraakt

Bij aanbouw en verbouw is je woonhuis verzekerd. Maar als tijdens de aanbouw of verbouw je woonhuis onbewoond is of niet wind- en waterdicht en de schade houdt verband met de aan- of verbouw, dan is de dekking beperkt. Inbraak en diefstal is dan alleen verzekerd als er braaksporen zichtbaar zijn aan je woonhuis. Schade door brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel en sneeuwdruk is wel verzekerd.

Overstroming primaire waterkeringen en buitendijks

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat geheel of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald, vergoeden wij niet. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen).

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je eigen woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals inbraak. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet (op tijd) betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.