Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Je bent verzekerd voor schade aan je aanhangwagen (of boottrailer, paardentrailer of bagagewagen). Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je aanhangwagen verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de aanhangwagen krijg je de dagwaarde.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten. Behalve als de aanhangwagen technisch of economisch total loss is. In die gevallen vergoeden wij de waarde van de aanhangwagen minus de waarde van de restanten. Laat je de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 75% van de vastgestelde reparatiekosten.

Hulpverlening

Is je aanhangwagen beschadigd of gestolen? En kun je niet verder rijden met je aanhangwagen? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de aanhangwagen en de lading. Wij vergoeden ook de huur van een noodzakelijke vervangende aanhangwagen. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.

Keuze: Pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in je woonplaats. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende aanhangwagen. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je geen geldig rijbewijs hebt. Of bij schade door misbruik van alcohol of drugs. Of schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. En ook niet bij schade door onvoldoende onderhoud of onvoldoende zorg (zoals overbelasting).

Lading aanhangwagen

Schade aan spullen in de aanhangwagen of diefstal van spullen uit de aanhangwagen is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Beveiliging

Bij diefstal vergoeden wij de schade alleen als je aanhangwagen goed beveiligd was. Bijvoorbeeld met een koppelingsslot, een wielklem of een wielketting.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Europa, inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira. En in Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet jouw schuld? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.