Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Je bent verzekerd voor schade aan je aanhangwagen (of boottrailer, paardentrailer of bagagewagen).

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan je aanhangwagen verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de aanhangwagen krijg je de dagwaarde.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag op je polis is de cataloguswaarde van de aanhangwagen. Deze geef je op bij je aanvraag.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatiekosten bij een gedekte schade. Behalve als de aanhangwagen technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de aanhangwagen minus de waarde van de restanten.

Extra informatie

Met technisch total loss van de aanhangwagen bedoelen wij dat de aanhangwagen technisch niet meer in een staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Met economisch total loss bedoelen wij dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de waarde van de aanhangwagen direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis.

Hulpverlening

Is je aanhangwagen beschadigd of gestolen? En kun je niet verder rijden met je aanhangwagen? Schakel dan onze Alarmcentrale in. Dan vergoeden wij de kosten van hulpverlening.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de aanhangwagen en de lading. Wij vergoeden ook de huur van een noodzakelijke vervangende aanhangwagen. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.

Schade aan je aanhangwagen

Je bent verzekerd voor schade aan je aanhangwagen. Door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm of overstroming. Maar ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: Pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg en ook in je woonplaats. Je krijgt ook een vergoeding voor een noodzakelijke vervangende aanhangwagen. Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd als je rijdt met de aanhangwagen en geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet als je dan schade krijgt door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de aanhangwagen aan een ander. Of als je de aanhangwagen zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van vracht tegen betaling.

Lading aanhangwagen

Schade aan spullen in de aanhangwagen of diefstal van spullen uit de aanhangwagen is niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je aanhangwagen die ontstaat doordat je je aanhangwagen niet goed hebt (laten) onderhouden. Of doordat je je aanhangwagen hebt overbelast. Ook (pech)hulpverlening vergoeden we dan niet.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade aan je aanhangwagen die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 150, € 250 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Beveiliging

Bij diefstal vergoeden wij de schade alleen als je aanhangwagen goed beveiligd was. Bijvoorbeeld met een koppelingsslot, een wielklem of een wielketting.

Extra informatie

Mag de beveiliging die wij eisen volgens een exploitant van een (winter)stalling niet in de stalling gebruikt worden? En kun je dat aantonen met de voorschriften van de exploitant? Dan hoeft je niet aan onze beveiligingseisen te voldoen.

 

Reparatie

Bij een schade vergoeden wij de reparatiekosten. Laat je de schade niet repareren? Dan vergoeden wij 75% van de vastgestelde reparatiekosten.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Europa, inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden en Madeira. En in Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Tot een maximum van 75%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Wij kennen de zogenaamde 'no-blameregeling'. Heb je schade, maar is dat niet jouw schuld en ook niet van de gemachtigde gebruiker? Dan heeft dat geen negatief gevolg voor je premiekorting. Die korting stijgt zelfs nog, zolang je niet op het maximum zit.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering eindigt dan op de datum die jij aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die jij aangeeft? Dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.