Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt jou en je bedrijf voor aansprakelijkheid voor schade aan anderen (letsel en schade aan zaken) die is veroorzaakt door jezelf, je bedrijf, je medewerkers bij het verrichten van de verzekerde bedrijfsactiviteiten of de door jou geleverde producten.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid voor schade aan personen, spullen of onroerend goed van anderen en de schade die daar een gevolg van is, zoals financiële schade (bedrijfsschade). Het standaard verzekerd bedrag voor de dekking Aansprakelijkheid en de dekking Werkgeversaansprakelijkheid bedraagt samen  2.500.000 per aanspraak, met een maximum van  5.000.000 per verzekeringsjaar.

Wie zijn verzekerd?

Je bedrijf, je medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), vennoten, maten, bestuurders en commissarissen. Ook de meewerkende familieleden en huisgenoten zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Verzekerd is je aansprakelijkheid voor schade door een gebrekkig product dat door jou is geleverd.

Werkgeversaansprakelijkheid

Verzekerd is je aansprakelijkheid voor schade aan medewerkers door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Ook arbeidsgerelateerde verkeersongevallen te voet en met de fiets zijn verzekerd.

Keuze: juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand en (straf)procedures. Ook de kosten voor de vaststelling van de aansprakelijkheid en schade, bereddingskosten (voorkomen of verminderen van onmiddellijk dreigend gevaar van schade) en de kosten van het verweer dat wij voeren bij geen aansprakelijkheid zijn verzekerd.

Inloop

Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten die voor het aangaan van de verzekering zijn gemaakt, is verzekerd. Dit geldt niet als je bij het aangaan van de verzekering met een aanspraak bekend bent of als je omstandigheden kende die tot een aanspraak kunnen leiden.

Milieuschade

Aansprakelijkheid voor schade aan personen door aantasting van het milieu is verzekerd. Ook ben je verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan spullen van anderen als de milieuaantasting is veroorzaakt door een geleverd product die niet door jou is geïnstalleerd en de schade plotseling is ontstaan.

Wat is niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd voor je eigen schade of dat van je bedrijf. Ook zuivere vermogensschade (financiële schade, waarbij geen schade aan personen of zaken is ontstaan) is niet verzekerd.

Opnieuw leveren van product of dienst

Je bent niet verzekerd voor schade aan zaken die door jou zijn opgeleverd, voor het opnieuw leveren van deze zaken of het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden.

Opzet

Je bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt door opzettelijk of roekeloos handelen of nalaten.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Je bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig waarvan jij de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder, gebruiker bent of die je laat gebruiken.

Milieuschade

Je bent niet verzekerd voor milieuschade die langzaam ontstaat. Bijvoorbeeld een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt. Ook milieuschade die ontstaat in je eigen onderneming of bij een klant is niet verzekerd.

Asbest

Je bent niet verzekerd voor schade in verband met asbest.

Wettelijke voorschriften

Je bent niet verzekerd voor schade die het gevolg is van overtreding van voorschriften.

Uitloop

Je bent niet verzekerd als je aansprakelijk wordt gesteld nadat de verzekering is beëindigd. Ook niet als het handelen of nalaten voor of tijdens de geldigheidsduur van de verzekering heeft plaatsgevonden.

Fraude, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van criminele of strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Opzicht

Je bent niet verzekerd voor schade aan een zaak van een ander waar je de zorg over hebt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je deze zaak bewoont, huurt, repareert, bewerkt, gebruikt of vervoert.

Arbeidsgerelateerde verkeersongevallen

Bij de dekking Werkgeversaansprakelijkheid ben je niet verzekerd als het verkeersongeval is veroorzaakt met een verzekeringsplichtig motorrijtuig, waarvan de werknemer de bestuurder of passagier is. Wil je dit wel verzekeren, dan kan dat met een Verkeersschadeverzekering voor werknemers. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade aan zaken of personen is vaak een eigen risico van toepassing. De hoogte hiervan is afhankelijk van de verzekerde bedrijfsactiviteiten en het soort schade (brand, kabel of opzicht). Ook kun je tegen premiekorting een hoger eigen risico met ons overeenkomen. Vraag hiervoor advies aan je verzekeringsadviseur.

Waar ben ik gedekt?

Afhankelijk van het soort bedrijf dat is verzekerd, is het dekkingsgebied Nederland, Europese Unie of Wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor minimaal een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt, ná het eerste jaar, de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan 30 dagen later. Wil je je verzekering niet verlengen na het eerste jaar? Dan moet je de verzekering uiterlijk 30 dagen voor de verlengingsdatum opzeggen. De verzekering stopt dan direct na het eerste jaar. Opzeggen kan schriftelijk of digitaal bij je verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.