Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschikhteidsverzekering verzeker je jezelf van een inkomen bij arbreidsongeschiktheid. Deze verzekering is specifiek bedoeld voor ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (DGA's), die om medische redenen geen reguliere AOV kunnen afsluiten.

Extra informatie

Je ontvangt een aanbod voor deze verzekering als je op medische gronden geen reguliere AOV kunt afsluiten. Je hebt nog altijd de mogelijkheid om elders een verzekering aan te vragen.

Wat is verzekerd?

De verzekering verleent je een uitkering als je arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval en je daardoor geheel of gedeeltelijk geen werkzaamheden meer kunt uitoefenen.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel je nog kunt werken en van de hoogte van het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is maximaal gelijk aan 70% van het wettelijk minimumloon.

Extra informatie

Om de hoogte van je uitkering te bepalen, vermenigvuldigen we je arbeidsongeschiktheidspercentage met het verzekerd bedrag. De uitkering wordt elk jaar op de hoofdpremievervaldag verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon verhoogd is.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Je krijgt een uitkering als je door ziekte of ongeval (gedeeltelijk) ongeschikt bent om te werken.

Criterium arbeidsongeschiktheid

We kijken of je nog kunt werken in je eigen of een ander beroep. Het maakt niet uit wat voor werk. Het gaat dan om alle beroepen die algemeen aanvaard zijn en waarvoor jouw krachten en bekwaamheden voldoende zijn.

Extra informatie

Ben je geschikt voor een ander beroep, maar kan je geen werk vinden in dat beroep? Dan keren we niet uit. Je bent dan volgens de polisvoorwaarden werkloos. Dat is niet verzekerd.

Wanneer keren we uit?

Je krijgt een uitkering als je na 365 dagen nog voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent.

Extra informatie

Als je een hogere ondergrens kiest, dan betekent dit dat je minder snel een uitkering krijgt. Maar je betaalt ook minder premie. De verzekeraar stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.

Wat is niet verzekerd?

  • Soms keren we niet uit terwijl iemand wel arbeidsongeschikt is. Hieronder zijn enkele situaties genoemd waarin dat het geval is.

Opzet of roekeloosheid

Ben je arbeidsongeschiktheid geraakt door opzet of roekeloosheid, dan heb je geen recht op een uitkering.

Alcohol, drugs en medicijnen

Ben je arbeidsongeschikt door gebruik van drugs of (bovenmatig) gebruik van alcohol, dan krijg je geen uitkering. Er is ook geen recht op een uitkering als je arbeidsongeschikt bent door gebruik van geneesmiddelen die je niet op voorschrift van je arts hebt gebruikt.

Fraude

Is er sprake van fraude of misleiding? Dan heb je geen recht op een uitkering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden we de wettelijke loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Dit betalen we aan de belastingdienst.

Extra informatie

De premie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als je de premie zelf betaalt. Dus niet als jouw BV of NV verzekeringnemer is.

Wachttijd

De periode waarin je nog geen uitkering krijgt is 365 dagen. De wachttijd gaat in op de dag waarop je onder behandeling van een arts hebt gesteld.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Als je na je herstel binnen 4 weken opnieuw arbeidsongeschikt wordt dan zien we dat als dezelfde claim.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Ga je langer dan twee maanden naar het buitenland? Dan moet je dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering doorlopen, aangepast worden of moeten de verzekering beëindigd worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen we je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Tijdens de looptijd van de verzekering bent je verplicht om wijzigingen, zoals een ander beroep of gewijzigde werkzaamheden aan ons doorgeven. Je moet je zo spoedig mogelijk arbeidsongeschikt melden en er alles aan doen om weer arbeidsgeschikt te worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over. Je betaalt de premie vooraf maar in ieder geval 30 dagen na de premievervaldatum. Je betaalt aan de verzekeringsadviseur of aan ons.

Indexering

Het verzekerd bedrag en de premie worden elk jaar op de hoofdpremievervaldag verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon verhoogd is.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. We spreken af tot welke leeftijd de verzekering loopt: de eindleeftijd van de verzekering. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode van een jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen per brief of e-mail met een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

We beëindigen je verzekering altijd als je stopt met je bedrijfsactiviteiten of je werkzaamheden behorende bij het beroep, bij volledig indiensttreding en bij faillissement.